[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Phương Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Phương Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp KKTX
1.2.3. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp KKĐK
1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán (GVHB)
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Các hình thức kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.4.2. Hình thức Nhật ký chung
1.4.3. Hình thức Chừng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
2.1. Khái quát chung vể công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Phương Nam
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP ĐT&PT CN Phương Nam
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty CPĐT&PTCN Phương Nam
2.2.1. Các phương thức bán hàng được áp dụng tại công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng hóa
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty CPĐT&PTCN Phương Nam
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
3.1. Nhận xét về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP ĐT&PT CN Phương Nam
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CPĐT&PTCN Phương Nam
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CPĐT&PTCN Phương Nam
3.2.1. Hoàn thiện việc xác định giá vốn hàng bán
3.2.2. Về phương thức hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi
3.2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.5. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy kế toán
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan