[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Mười Thịnh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Mười Thịnh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.2. Yêu cầu công tác quản lý bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.1. Quá trình tiêu thụ hàng hóa
1.2.1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hóa
1.2.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.2.1.3. Các phương thức thanh toán
1.2.1.4. Ý nghĩa của quá trình tiêu thụ hàng hóa
1.2.2 Xác định kết quả tiêu thụ
1.2.2.1. Các khái niệm liên quan đến xác định kết quả tiêu thụ
1.2.2.2. Ý nghĩa của việc xác định kết quả tiêu thụ
1.2.2.3. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.3.1. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên (Đối với đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
1.2.3.2. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên đối với đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
1.2.3.3. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.2.4.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.4.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.2.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ theo các hình thức sổ
1.2.5.1. Hình thức Nhật ký chung
1.2.5.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.2.5.3. Hình thức Nhật ký - sổ cái
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜI THỊNH
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜI THỊNH
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mười Thịnh
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công tyTNHH sản xuất và thương mại Mười Thịnh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH sản xuất và thương mại Muời Thịnh
2.1.4.2. Các chính sách kế toán công ty đang áp dụng
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜI THỊNH
2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Mười Thịnh
2.2.2. Các phương thức bán hàng và thu tiền chủ yếu tại công ty
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.1. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.3.2. Chi phí lương
2.2.3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ
2.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜI THỊNH
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜI THỊNH
3.2.1. Ưu điểm
3.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.1.2. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ công ty TNHH sản xuất và thương mại Mười Thịnh
3.2.2. Nhược điểm
3.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán.
3.2.2.2. Thu hồi công nợ và hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi.
3.2.2.3. Về việc sử dụng các sổ chi tiết.
3.2.2.4. Công tác ghi sổ kế toán.
3.2.2.5. Lập chứng từ phiếu nhập kho
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜI THỊNH
3.3.1. Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán
3.3.2. Hoàn thiện công tác thu hồi nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.3.3. Giải pháp về mẫu sổ sách
3.3.4. Giải pháp về việc lập chứng từ phiếu nhập kho
3.3.5. Giải pháp về sử dụng phần mềm kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan