[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Cơ khí

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Cơ khí
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất
1.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp Kê khai thường xuyên (KKTX)
1.2.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.1.1.1. Tài khoản sử dụng
1.2.1.1.2. Phương pháp hạch toán
1.2.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp
1.2.1.2.1. Tài khoản sử dụng
1.2.1.2.2. Phương pháp hạch toán
1.2.1.3. Chi phí sản xuất chung
1.2.1.3.1. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3.2. Phương pháp hạch toán
1.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp Kê khai thường xuyên
1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp Kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Chi phí sản xuất chung
1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp Kiểm kê định kỳ
1.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.3.1. Khái niệm sản phẩm dở dang
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.3.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.2.2. Đánh giá theo 50% chi phí chế biến
1.3.2.3. Đánh giá theo sản lượng ước tính hoàn thành tương đương
1.4. Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
1.4.1. Hạch toán sản phẩm hỏng
1.4.1.1. Khái niệm
1.4.1.2. Phương pháp hạch toán
1.4.2. Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất
1.4.2.1. Khái niệm
1.4.2.2. Phương pháp hạch toán
1.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.5.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn
1.5.2. Phương pháp tỷ lệ chi phí
1.5.3. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.5.4. Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng
1.5.5. Phương pháp tính giá theo hệ số
1.5.6. Phương pháp tính giá thành phân bước
1.5.7. Phương pháp liên hợp
1.6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các hình thức sổ kế toán
1.6.1. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.6.2. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chung
1.6.3. Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
1.6.4. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ
1.6.5. Tổ chức hạch toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Kết cấu thép cơ khí
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm công tác kế toán
2.1.4.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán sử dụng
2.1.4.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán sử dụng
2.1.4.2.3. Các chính sách kế toán áp dụng
2.1.4.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp Kê khai thường xuyên
2.2.4. Phương pháp tính giá sản phẩm dở dang tại Công ty
2.2.5. Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
2.2.6. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
3.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
3.1.2. Các nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.2.1. Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.2.1.1. Về bộ máy quản lý
3.2.1.2. Về bộ máy kế toán
3.2.1.3. Về tổ chức quản lý và xử lý số liệu trên máy tính
3.2.1.4. Về hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ kế toán
3.2.1.5. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2. Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan