[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Điệp

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Điệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết của của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.1. Đặc điểm của thành phẩm
1.1.2. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.3. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.4. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Nội dung công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1. Phương thức tiêu thụ trực tiếp
1.2.3.2. Phương thức tiêu thụ theo hình thức gửi bán
1.2.3.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.2.4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.5. Kế toán xác định giá vốn hàng bán
1.2.5.1. Phương pháp tính giá thực tế đích danh
1.2.5.2. Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ
1.2.5.3. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập
1.2.5.4. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.2.5.5. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.2.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.4.3. Hình thức Chứng từ - Ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
2.1. Khái quát chung về công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Xi Măng Vicem Tam Điệp
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty xi măng Vicem Tam Điệp
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại công ty
2.2.1.1. Bán hàng qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.1.2. Bán qua kho theo phương thức chuyển hàng
2.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm
2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
3.1. Nhận xét về công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xi măng Vicem Tam Điệp
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xi măng Vicem Tam Điệp
3.1.2.1. Những ưu điểm
3.1.2.2. Những nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Vicem Tam Điệp
3.2.1. Yêu cầu
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xi măng Vicem Tam Điệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan