[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH ĐHC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH ĐHC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
1.1. Đặc điểm công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Ý nghĩa
1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2.1. Yêu cầu quản lý
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.3. Các phương thức tiêu thụ
1.1.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3.Trình tự hạch toán
1.2.3.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
1.2.3.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
1.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.5.1.Hình thức nhật ký - sổ cái
1.5.2. Hình thức nhật ký chung
1.5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức nhật ký chứng từ
1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐHC
2.1. Tổng quan về công ty TNHH ĐHC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH ĐHC
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH ĐHC
2.2.1. Đặc điểm thành phẩm và quy trình tổ chức sản xuất thành phẩm của công ty TNHH ĐHC
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán của công ty
2.2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
2.2.3.1. Phương thức tiêu thụ
2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng
2.2.3.3. Trình tự hạch toán kế toán tiêu thụ
2.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
2.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng và kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐHC
3.1. Đánh giá khái quát thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Một số tồn tại
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty
3.2.1. Về phương pháp hạch toán
3.2.2. Về tài khoản sử dụng
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.2.4. Về sổ kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan