[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dương Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dương Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
1.1.1. Vai trò của bán hàng
1.1.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng
1.2.2. Doanh thu
1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.4. Doanh thu thuần
1.2.5. Giá vốn hàng bán
1.2.6. Lợi nhuận gộp
1.2.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.8. Kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.3.3. Phương thức bán trả chậm trả góp
1.3.4. Phương thức giao bán đại lý
1.4. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.5. Kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Trình tự kế toán bán hàng
1.5.3.1. Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.3.2. Phương pháp kế toán tại đơn vị hạch toán theo phương pháp KKĐK..
1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯƠNG THĂNG LONG
2.1. Khái quát về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm về bộ máy quản lý doanh nghiệp
2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và áp dụng
2.1.3.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH sản xuất thương mại Dương thăng Long
2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH sản xuất thương mại Dương Thăng Long
2.2. Thực trạng về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH sản xuất thương mại Dương Thăng Long
2.2.1. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.3. Kế toán tổng hợp bán hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯƠNG THĂNG LONG
3.1. Đánh giá thực trạng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.2. Giải pháp
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan