[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TITACO

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TITACO
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Những khái niệm cơ bản
1.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1. Chiết khấu thương mại
1.2.2.2. Giảm giá hàng bán
1.2.2.3. Hàng bán bị trả lại
1.2.2.4. Các loại thuế gián thu
1.2.3. Doanh thu thuần
1.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.6. Chi phí bán hàng
1.2.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.8. Kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.1. Phương thức bán buôn qua kho
1.3.1.2. Phương thức bán buôn vận chuyển thẳng
1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.3.2.1. Phương thức bán lẻ thu tiền tại chỗ
1.3.2.2. Phương thức bán lẻ thu tiền tập trung
1.3.2.3. Phương thức bán lẻ tự phục vụ
1.3.3. Phương thức bán hàng qua đại lý
1.3.4. Phương thức bán trả chậm, trả góp
1.3.5. Một số phương thức tiêu thụ khác
1.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho
1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.4.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.4.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4.4.1. Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ
1.4.4.2. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập
1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.3.1. Tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.5.3.2. Tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.5.4. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.5.5. Kế toán chi phí bán hàng
1.5.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.5.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.8. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TITACO
2.1. Tổng quan về công ty TNHH TITACO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TITACO
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty
2.1.3.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng tại công ty TNHH TITACO
2.2.1. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.1.1. Bán lẻ hàng hóa
2.2.1.2. Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.4. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.1.5. Kế toán chi tiết doanh thu
2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.1. Kế toán chi phí nhân viên
2.2.2.2. Kế toán chi phí khấu hao
2.2.2.3. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
2.2.3. Kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TITACO
3.1. Một số nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TITACO
3.1.1. Đánh giá chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TITACO
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan