[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các tính chất Phủ-né và cấu trúc của các nhóm hữu hạn

[/kythuat]
[tomtat]
Các tính chất Phủ-né và cấu trúc của các nhóm hữu hạn
MỤC LỤC
BẢNG KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Nhóm con tối đại, 2-nhóm con tối đại, nhóm con tối tiểu
1.2. Định nghĩa nhóm con chuẩn tắc tối đại, tối tiểu
1.3. Định lí
1.4. Nhóm con Frattini
1.5. Chuẩn hóa tử, tâm hóa tử, lõi
1.6. Định lí
1.7. Nhóm con đặc trưng
1.8. Nhóm con dẫn xuất
1.9. Định lí
1.10. Định nghĩa phần bù
1.11. Định lí Sylow
1.12. Nhóm giải được
1.13. Định nghĩa p-nhóm Abel sơ cấp
1.14. Định lí
1.15. Nhóm con Hall, p-nhóm con chuẩn tắc tối đại
1.16. p-giải được, p-lũy linh, p-phần bù chuẩn tắc, p-đóng, nhóm con Thompson
1.17. Nhóm lũy linh
1.18. Nhóm con X-bất biến, nhóm con nguyên thủy
1.19. Định lí
1.20. Định lí
Chương 2. CAP-NHÓM CON CỦA CÁC NHÓM HỮU HẠN
2.1. CAP-nhóm con của nhóm hữu hạn
2.2. Một số đặc trưng của nhóm giải được hữu hạn.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan