[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiện trạng sử dụng lao động trong ngành công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hiện trạng sử dụng lao động trong ngành công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về lao động và sử dụng lao động trong ngành công nghiệp.
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan
1.1.2. Vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng lực lượng lao động trong ngành công nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn sử dụng lao động ở Việt Nam
1.2.1. Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh
1.2.2. Chất lượng nguồn lao động đã được cải thiện
1.2.3. Tình hình sử dụng lao động ở nước ta
Tiểu kết chương 1
Chương 2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát về Thành phố Hồ Chí Minh
2.2. Nhữ ng nhân tố ảnh hưở ng tới lao động và sử dụng lao động trong ngành công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Vị trí địa lý và phạ m vi lã nh thổ
2.2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.2.3. Cá c nhân tố kinh tế – xã hội
2.3. Lao động trong ngành công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Số lượ ng và sự gia tăng
2.3.2. Phân bố lao động công nghiệp theo đơn vị hành chính
2.3.3. Cơ cấu lao động công nghiệp
2.4. Sử dụng lao độ ng trong ngành công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh
2.4.1. Khái quát chung
2.4.2. Tình hình sử dụ ng lao độ ng trong các ngành công nghiệp
2.4.3. Tình hình sử dụng lao động công nghiệp theo lãnh thổ
2.4.4. Tình hình sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế
2.4.5. Theo từng ngành các ngành CN và theo thành phần KT
2.5. Nhận xét chung
2.5.1. Tình trạng có việc làm
2.5.2. Tình trạng thiếu việc làm
2.5.3. Thất nghiệp
2.5.4. Thu nhập của người lao động trong ngành công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ LAO ĐỘNG TRONG NGÀ NH CÔNG NGHIỆ P Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Cơ sở đưa ra giải pháp
3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
3.1.2. Định hướ ng phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
3.1.3. Dự báo phát triển nguồn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
3.2. Các giải pháp phát triển kinh tế và sử dụng lao động hiệu quả trong ngành công nghiệp
3.2.1. Giải pháp phát triển kinh tế
3.2.2. Giải pháp về sử dụng lao động hiệu quả trong ngành công nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan