[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo Việt Nam thời vương triều Nguyễn (1802-1883)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo Việt Nam thời vương triều Nguyễn (1802-1883)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT CÁC VÙNG BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
1.1. Vị trí địa lí các vùng biên giới, biển đảo Việt Nam
1.1.1. Các vùng biên giới
1.1.2. Các vùng biển đảo
1.2. Tầm quan trọng của vùng biên giới, biển đảo Việt Nam
1.2.1. Tầm quan trọng của khu vực biên giới quốc gia
1.2.2. Tầm quan trọng của các vùng biển đảo Việt Nam
1.3. Tầm nhìn của triều Nguyễn về vấn đề biên giới, biển đảo Việt Nam
1.3.1. Vấn đề biên giới trong nhận thức của triều Nguyễn
1.3.2. Tầm nhìn của triều Nguyễn về vấn đề biển đảo
Tiểu kết chương 1
Chương 2. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BIÊN GIỚI VIỆT NAM CỦA TRIỀU NGUYỄN (1802-1883)
2.1. Xây dựng cơ sở chuẩn bị cho việc phòng thủ, bảo vệ biên giới thời vương triều Nguyễn (1802-1883)
2.1.1. Xây dựng lực lượng quân đội
2.1.2. Xây dựng các đồn, bảo ở biên giới
2.2. Hoạt động bảo vệ biên giới Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802-1883)
2.2.1. Chính sách “phủ dụ, vỗ yên”đối với các dân tộc thiểu số vùng biên giới
2.2.2. Kiên quyết đấu tranh chống thổ phỉ, giữ gìn cương giới quốc gia
Tiểu kết chương 2
Chương 3. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TRIỀU NGUYỄN (1802-1883)
3.1. Triều Nguyễn tiếp tục xác lập và thực thi chủ quyền đối với các vùng biển đảo Việt Nam
3.1.1. Vùng biển miền Trung (chủ yếu là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa)
3.1.2. Vùng biển Tây Nam
3.2. Thực hiện phòng thủ, bảo vệ các vùng biển đảo Việt Nam
3.2.1. Xây dựng lực lượng thủy quân
3.2.2. Đầu tư đóng thuyền và phát triển hệ thống tàu thuyền
3.2.3. Hoạt động phòng thủ ở các cửa biển
3.2.3.1. Xây dựng hệ thống đồn bảo, pháo đài ở các cửa biển trọng yếu
3.3. Hoạt động đảm bảo an ninh các vùng biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802-1883)
3.3.1. Tuần tra, giám sát các vùng biển đảo
3.3.2. Hoạt động tiễu trừ giặc biển
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan