[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hứng thú nghề nghiệp của học sinh ở một số trường THPT tại huyện Bến Lức tỉnh Long An

[/kythuat]
[tomtat]
Hứng thú nghề nghiệp của học sinh ở một số trường THPT tại huyện Bến Lức tỉnh Long An
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu ở ngoài nước về hứng thú
1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước về hứng thú
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Nghề nghiệp
1.2.2. Xu hướng nghề
1.2.3. Hứng thú, hứng thú nghề nghiệp, HTNN của học sinh THPT
1.3. Tầm quan trọng của HTNN đối với học sinh THPT
1.4. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến HTNN của học sinh THPT
1.4.1. Yếu tố chủ quan (bản thân học sinh)
1.4.2. Yếu tố bên ngoài
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2 : THỰC TRẠNG HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TẠI HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN
2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu và thể thức nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.2. Thể thức nghiên cứu
2.2.1. Nhận thức của học sinh đối với HTNN
2.2.2. Thái độ của học sinh đối với HNTT
2.2.3. Hành vi biểu hiện HTNN của học sinh
2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến HTNN của học sinh
2.2.5. Mong muốn xác định, nâng cao hứng thú nghề của học sinh
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HTNN CHO HỌC SINH THPT HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN
3.1. Cơ sở xây dựng biện pháp
3.1.1. Cơ sở lý luận
3.1.2. Cơ sở thực tiễn
3.2. Một số biện pháp đề xuất
3.2.1. Bản thân học sinh
3.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phụ trách công tác tư vấn hướng nghiệp
3.2.3. Thành lập phòng tư vấn hướng nghiệp
3.2.4. Tổ chức những hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trong nhà trường
3.3. Tổ chức nghiên cứu biện pháp
3.3.1. Mục đích
3.3.2. Phương pháp tiến hành, đối tượng, thời gian khảo sát và cách thức xử lý số liệu
3.4. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết và khả thi các biện pháp nâng cao HTNN cho học sinh THPT huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
3.4.1. Khảo sát mức độ cần thiết và khả thi các biện pháp nâng cao HTNN theo ý kiến của học sinh
3.4.2. Khảo sát mức độ cần thiết và khả thi các biện pháp nâng cao HTNN cho học sinh theo ý kiến của giáo viên
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan