[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhóm đồng phôi Tôpô và không gian tích của nửa – hình hộp

[/kythuat]
[tomtat]
Các nhóm đồng phôi Tôpô và không gian tích của nửa – hình hộp
MỤC LỤC
CÁC KÍ HIỆU LIÊN QUAN
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 KHÔNG GIAN TÔPÔ
1.1. Định nghĩa và các khái niệm
1.2. Các tiên đề tách
1.3. Các Tôpô thông thường trên không gian hàm
Chương 2 CÁC NHÓM ĐỒNG PHÔI TÔPÔ
2.1. Các tính chất của ΗK(Y)
2.2.Các tính chất của Ηf(Y)
2.3. Các tính chất của Η+f (R) và Rω
Chương 3 TÔPÔ TÍCH NỬA – HÌNH HỘP
3.1. Định nghĩa
3.2. Các tính chất của Rω và sự đồng phôi với nó
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

[/tomtat]

Bài viết liên quan