[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cấu trúc tập nghiệm của phương trình logistic tựa tuyến tính

[/kythuat]
[tomtat]
Cấu trúc tập nghiệm của phương trình logistic tựa tuyến tính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KẾT QUẢ ĐƯỢC SỬ DỤNG
1.1. Phương trình trong không gian có thứ tự
1.1.1. Điểm bất động của ánh xạ tăng
1.1.2. Nhánh liên tục của tập nghiệm
1.2. Không gian Sobolev
1.2.2. Khái niệm và vài tính chất cơ bản
1.2.2. Nghiệm yếu dương của phương trình elliptic
Chương 2: SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LOGISTIC
2.1. Đưa về bài toán điểm bất động
2.2. Sự tồn tại nghiệm lớn nhất
Chương 3: CẤU TRÚC CỦA TẬP NGHIỆM
3.1. Dáng điệu tiệm cận của nghiệm
3.2. Nhánh liên tục của tập nghiệm
3.3. Sự phân nhánh nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan