[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DÂN SỐ
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới đặc điểm dân số
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Vài nét đặc điểm dân số Việt Nam
1.2.2. Vài nét về đặc điểm dân số của Đồng bằng sông Cửu Long
Tiểu kết chương 1
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ TỈNH VĨNH LONG
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
2.1.2.Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
2.1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.4. Tiến bộ khoa học kỹ thuật
2.1.5. Dân cư, dân tộc và lao động
2.1.6. Chính sách dân số
2.1.7. An ninh chính trị và an toàn xã hội
2.1.8. Nhận xét chung
2.2. Đặc điểm dân số Vĩnh Long giai đoạn 1999 - 2009
2.2.1. Qui mô dân số giai đoạn 1999 – 2013
2.2.2. Gia tăng dân số giai đoạn 1999 – 2009
2.2.3. Cơ cấu dân số giai đoạn 1999 – 2009
2.2.4. Phân bố dân cư và đô thị hóa
2.3. Nhận xét chung
Tiểu kết chương 2
Chương3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐIỀU CHỈNH DÂN SỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Cơ sở đề ra định hướng
3.1.1. Quan điểm phát triển dân số Việt Nam
3.1.2. Mục tiêu phát triển dân số của nước ta
3.1.3. Dự báo
3.2. Chiến lược phát triển dân số Vĩnh Long đến năm 2020
3.3. Các giải pháp
3.3.1. Thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ để giảm gia tăng dân số tự nhiên, ổn định qui mô và cơ cấu dân số
3.3.2. Nhóm giải pháp về kinh tế
3.3.3. Nhóm giải pháp về xã hội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan