[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 – 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 – 2012
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1.1. Khái niệm về công nghiệp
1.1.2. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển công nghiệp
1.1.4. Một số hình thức sản xuất trong công nghiệp
1.1.5. Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vận dụng cho cấp tỉnh
1.1.5. Tiêu chí đánh giá sự phát triển công nghiệp vận dụng cho cấp tỉnh
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.2.1. Thực tiễn phát triển công nghiệp của Việt Nam
1.2.2. Thực tiễn phát triển công nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng
CHƯƠNG 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC
2.1.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.4. Đánh giá chung
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC
2.2.1. Khái quát chung về phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.2. Phát triển công nghiệp theo ngành
2.2.3. Phát triển công nghiệp theo thành phần kinh tế
2.2.4. Phát triển công nghiệp theo lãnh thổ (Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp)
2.2.5. Đánh giá chung
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020
3.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH VĨNH PHÚC
3.2. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC TRONG NHỮNG NĂM TỚI
3.2.1. Mục tiêu chung
3.2.1. Xu hướng phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020
3.3.1. Cơ sở đưa ra định hướng
3.3.2. Định hướng phát triển theo ngành công nghiệp Vĩnh Phúc
3.3.3. Định hướng phát triển theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ
3.4. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỀN CÔNG NGHIỆP
3.4.1. Giải pháp về nguồn vốn đầu tư
3.4.2. Giải pháp về khoa học – công nghệ
3.4.3. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.4.4. Giải pháp về thị trường
3.4.5. Giải pháp về bảo vệ môi trường
3.4.6. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan