[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh bằng việc tổ chức dạy học nhóm trong dạy học một số kiến thức phần Điện từ học Vật lí 11 THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh bằng việc tổ chức dạy học nhóm trong dạy học một số kiến thức phần Điện từ học Vật lí 11 THPT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT
1.1. Bản chất của quá trình dạy học
1.1.1. Bản chất của hoạt động học
1.1.2. Bản chất của hoạt động dạy
1.2. Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực trong học tập của HS
1.2.1. Khái niệm tính tích cực trong học tập của HS
1.2.2. Những biểu hiện của tính tích cực trong học tập của HS
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực trong học tập của HS
1.2.4. Một số biện pháp phát huy tính tích cực của HS trong dạy học vật lí
1.3. Phát huy tính tự lực của HS trong học tập
1.3.1 Khái niệm về tính tự lực trong học tập của HS
1.3.2. Biểu hiện của tính tự lực trong học tập của HS
1.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến tính tự lực trong học tập của HS
1.3.4. Một số biện pháp phát huy tính tự lực của HS trong dạy học vật lí
1.4. Phát huy tính sáng tạo của HS trong học tập
1.4.1. Khái niệm tính sáng tạo trong học tập của HS
1.4.2. Những biểu hiện của tính sáng tạo trong học tập của HS
1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính sáng tạo trong học tập của HS
1.4.4. Một số biện pháp phát huy tính sáng tạo của HS trong dạy học vật lí
1.5. Tổ chức HS học tập theo nhóm và sự phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo trong học tập của HS trong dạy học vật lí ở trường THPT
1.5.1. Khái niệm nhóm và dạy học theo nhóm
1.5.2. Cơ sở lí luận của dạy học theo nhóm
1.5.3. Các đặc trưng của dạy học theo nhóm và các nguyên tắc hoạt động nhóm
1.5.4. Các hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học vật lí ở trường THPT.
1.5.5. Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm
1.5.6. Đánh giá kết quả trong dạy học theo nhóm
1.5.7. Ưu điểm và hạn chế của dạy học theo nhóm
1.6. Điều tra thực trạng dạy học theo nhóm trong dạy học phần “Điện từ học” vật lí 11 THPT
1.6.1. Mục đích điều tra
1.6.2. Đối tượng điều tra
1.6.3. Phương pháp điều tra
1.6.4. Kết quả điều tra
1.7. Kết luận chương 1
Chương 2: SOẠN THẢO TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN TỪ HỌC” VẬT LÍ 11 THPT THEO HƯỚNG TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
2.1. Phân tích chương trình phần “Điện từ học” trong SGK vật lí 11 THPT
2.1.1. Cấu trúc nội dung
2.1.2. Phân tích nội dung
2.1.3. Mục tiêu dạy học
2.2. Những thuận lợi của việc tổ chức dạy học theo nhóm khi dạy phần “Điện từ học” vật lí 11 THPT
2.3. Soạn thảo tiến trình dạy học một số kiến thức phần “Điện từ học” vật lí 11 THPT
2.3.1. Chủ đề: “Từ trường”
2.3.2. Chủ đề: “Lực từ. Cảm ứng từ”
2.3.3. Chủ đề: “Lực Lo-ren-xơ”
2.3.4. Chủ đề: “Từ thông. Cảm ứng điện từ”
2.4. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nội dung và đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.1.3. Đối tượng thực nghiệm
3.2. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Diễn biến tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.3.2. Đánh giá tính tích cực, tự lực và sáng tạo của HS trong hoạt động nhóm
3.3.3. Đánh giá mức độ phát triển các kĩ năng học tập nhóm ở HS
3.3.4. Xử lý định lượng kết quả học tập của HS.
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan