[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang hiện trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang hiện trạng và giải pháp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NGÀNH CÂY ĂN QUẢ
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Vai trò của ngành cây ăn quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
1.1.3. Vai trò của cây ăn quả chủ lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
1.1.4. Tiêu chí xác định cây ăn quả chủ lực
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố cây ăn quả
1.1.6. Phân loại cây ăn quả
1.1.7. Đặc trưng của cây ăn quả
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát tình hình phát triển cây ăn quả ở Việt Nam
1.2.2. Khái quát tình hình phát triển cây ăn quả ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Chương 2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC TỈNH TIỀN GIANG
2.1. Tổng quan về ngành cây ăn quả tỉnh Tiền Giang
2.1.1. Khái quát về tỉnh Tiền Giang
2.1.2. Vai trò của ngành cây ăn quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang
2.1.3. Xác định các cây ăn quả chủ lực của tỉnh Tiền Giang
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang
2.1.5. Đặc điểm sinh thái các loại cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang
2.2. Hiện trạng phát triển các cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang
2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu về diện tích
2.2.2. Sản lượng và năng suất các cây ăn quả chủ lực
2.2.3. Hệ thống canh tác và quy mô sản xuất
2.2.4. Công tác thu hoạch, chế biến và quản lí chất lượng
2.2.5. Về triển khai sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn GAP
2.2.6. Thị trường tiêu thụ trái cây
2.3. Đánh giá hiện trạng phát triển các cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang
2.3.1. Khả năng thích nghi đất đai đối với sản xuất cây ăn quả
2.3.2. Hiệu quả sản xuất các cây ăn quả chủ lực
2.3.3. Sức cạnh tranh của các cây ăn quả chủ lực của tỉnh Tiền Giang với các địa phương khác
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
3.1. Cơ sở xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp
3.2. Định hướng phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3.2.1. Quan điểm phát triển
3.2.2. Mục tiêu phát triển
3.2.3. Định hướng phát triển các cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang
3.3. Giải pháp phát triển cây ăn quả chủ lực tỉnh Tiền Giang
3.3.1. Giải pháp về ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào phát triển và quản lí giống cây ăn quả
3.3.2. Giải pháp về thực hiện tốt các chương trình khuyến nông kết hợp với nâng cao kĩ thuật canh tác cây ăn quả của nhà vườn
3.3.3. Giải pháp về quy hoạch vùng sản xuất và tiếp tục triển khai chương trình phát triển kinh tế ngành cây ăn quả
3.3.4. Giải pháp về công nghệ sau thu hoạch và chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm cây ăn quả
3.3.5. Giải pháp về các dự án, chính sách phát triển
3.3.6. Phát triển các loại hình doanh nghiệp và thị trường nông thôn
3.3.7. Giải pháp về hoạt động thương mại, dịch vụ có liên quan
3.3.8. Giải pháp về nâng cao hiệu quả xuất khẩu các sản phẩm cây ăn quả chủ lực
3.3.9. Giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan