[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH
1.1. Một số khái niệm và những vấn đề liên quan về KCN
1.1.1. Quan niệm về KCN
1.1.2. Mục tiêu của KCN
1.1.3. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành KCN
1.1.4. Các loại hình KCN phổ biến
1.1.5. Nguồn lực chủ yếu tác động đến sự hình thành và phát triển KCN
1.1.6. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển KCN
1.2. Khu công nghiệp trong quá trình CNH, HĐH
1.2.1. Quan niệm về CNH, HĐH
1.2.2. Sự cần thiết phát triển KCN trong tiến trình CNH, HĐH đất nước
 1.2.3. Vai trò của các KCN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
1.3. Phát triển KCN ở Việt Nam
1.3.1. Đặc điểm và phân loại
1.3.2. Các điều kiện hình thành và mở rộng các KCN
1.3.3. Tổ chức lãnh thổ các KCN ở nước ta
1.3.4. Thực trạng phát triển KCN ở Việt Nam
1.3.5. Kinh nghiệm phát triển KCN ở một số địa phương trong vùng ĐNB
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH
2.1. Khái quát về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.2. Nguồn lực phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.2.1. Các nguồn lực bên trong
2.2.2. Các nguồn lực bên ngoài
2.2.3. Nhận định về nguồn lực phát triển CN tỉnh BR – VT
2.3. Thực trạng phát triển KCN tỉnh BR - VT
2.3.1. Thực trạng quy hoạch các KCN
2.3.2. Số lượng và quy mô các KCN trên địa bàn tỉnh
2.3.3. Tỷ lệ vốn đầu tư
2.3.4. Tỷ lệ lấp đầy KCN
2.3.5. Số dự án đầu tư, quy mô dự án đầu tư
2.3.6. Lao động làm việc trong các KCN
2.3.7. Hiệu quả phát triển của các KCN
2.4. Những đóng góp chủ yếu của các KCN vào sự phát triển KT – XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.4.1. Đóng góp vào ngân sách địa phương
2.4.2. Đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp
2.4.3. Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh
2.4.4. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH, HĐH
2.4.5. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao mức sống của người dân
2.4.6. Nâng cao trình độ lao động và công nghệ cho các DN
2.4.7. Thúc đẩy sự phát triển của các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất CN
2.5. Một số khó khăn và hạn chế trong quá trình phát triển KCN
2.5.1. Một số hạn chế và yếu kém
2.5.2. Nguyên nhân
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH
3.1. Những căn cứ xây dựng định hướng
3.1.1. Định hướng phát triển KCN Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển KCN vùng Đông Nam Bộ
3.1.3. Thực trạng phát triển CN và KCN tỉnh BR – VT
3.1.4. Nhu cầu và đòi hỏi của quá trình CNH, HĐH
3.2. Định hướng phát triển CN và KCN tỉnh BR – VT đến năm 2020
3.2.1. Định hướng phát triển CN tỉnh BR – VT đến năm 2020
3.2.2. Định hướng phát triển KCN tỉnh BR – VT đến năm 2020
3.3. Những thuận lợi và khó khăn thực hiện các định hướng
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.4. Một số giải pháp phát triển KCN tỉnh BR – VT trong thời kỳ CNH, HĐH
3.5.1. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển KCN
3.5.2. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các KCN
3.5.3. Hổ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào KCN
3.5.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm khuyến khích đầu tư
3.5.5. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các KCN
3.5.6. Nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền với vấn đề môi trường trong các KCN
3.5.7. Đẩy mạnh xây dựng CSHT, triển khai thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB và giải quyết việc làm cho người dân
3.5.8. Hoàn thiện CSHT ngoài hàng rào KCN, xây dựng nhà ở cho công nhân
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan