[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhóm hữu hạn với nhóm con Frattini tầm thường


[/kythuat]
[tomtat]
Nhóm hữu hạn với nhóm con Frattini tầm thường
MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Các khái niệm mở đầu
1.2. Tích trực tiếp – Tích trực tiếp con
1.3. Nhóm con Frattini
1.4. Dãy Abel – Nhóm giải được
1.5. Dãy tâm – Nhóm lũy linh
1.6. Nhóm con dẫn xuất
1.7. Nhóm siêu giải được
1.8. Các định lý về sự chẻ ra
1.9. Nhóm Abel sơ cấp
Chương 2. NHÓM HỮU HẠN VỚI NHÓM CON FRATTINI TẦM THƯỜNG
2.1. Các lớp nhóm cơ bản
2.2. Một số tính chất chung
2.3. Các tính chất đóng
2.4. Điều kiện để nhóm con chuẩn tắc có phần phụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan