[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những lỗi chính tả thường gặp ở học sinh tiểu học Thực trạng và giải pháp khắc phục

[/kythuat]
[tomtat]
Những lỗi chính tả thường gặp ở học sinh tiểu học Thực trạng và giải pháp khắc phục
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Cơ sở tâm lí học
1.1.1. Ngôn ngữ và sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học
1.1.2. Chú ý và sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học
1.1.3. Trí nhớ và sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học
1.1.4. Tâm lí học ảnh hưởng đến việc học viết chữ của trẻ Tiểu học
1.2. Cơ sở ngữ âm học
1.2.1. Âm thanh ngôn ngữ
1.2.2. Chữ viết tiếng Việt
1.2.3. Mối quan hệ âm và chữ
1.3. Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2. CHÍNH TẢ. LỖI CHÍNH TẢ THƯỜNG GẶP Ở HS TIỂU HỌC
2.1. Chính tả, nội dung của phân môn chính tả ở tiểu học. Các hình thức chính tả và dạy học chính tả
2.1.1. Chính tả và phân môn chính tả ở tiểu học
2.1.2. Các hình thức dạy học chính tả
2.2. Thực trạng lỗi chính tả thường gặp ở học sinh tiểu học
2.3. Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ THƯỜNG GẶP Ở HỌC SINH LỚP 3
3.1. Một số giải pháp khắc phục lỗi chính tả
3.1.1. Phương pháp ngữ âm (phonics method)
3.1.2. Phương pháp thần kinh - ngôn ngữ học
3.1.3. Học viết đúng chính tả bằng hiểu nghĩa từ
3.1.4. Chính tả mẹo luật
3.2. Thử nghiệm
3.2.1. Mục đích, đối tượng, phạm vi, thời gian thử nghiệm
3.2.2. Điều kiện tiến hành thử nghiệm
3.2.3. Nguyên tắc, phương pháp thử nghiệm
3.2.4. Nội dung thử nghiệm
3.2.5. Nội dung thử nghiệm, các tiêu chí và thang đánh giá
3.2.6. Tiến hành thử nghiệm
3.3. Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan