[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kiên Giang về văn hóa doanh nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kiên Giang về văn hóa doanh nghiệp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Ngoài nước
1.1.2. Trong nước
1.2. Cơ sở lí luận của đề tài
1.2.1. Nhận thức
1.2.2. Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)
1.2.3. Người lao động (NLĐ)
1.2.4. Nhận thức của NLĐ về VHDN
1.2.5. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)
Tiểu kết chương 1
Chương 2.THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI KIÊN GIANG VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu
2.3. Kết quả nghiên cứu
2.3.1. Thực trạng mức độ nhận biết của NLĐ về VHDN
2.3.2. Thực trạng mức độ hiểu của NLĐ về VHDN
2.3.3. Thực trạng mức độ vận dụng của NLĐ về VHDN
2.3.4. Một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến nhận thức của NLĐ về VHDN
2.3.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của NLĐ ở một số DNVVN Tại Kiên Giang về VHDN
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan