[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhận thức của giáo viên mầm non về cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non

[/kythuat]
[tomtat]
Nhận thức của giáo viên mầm non về cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Bối cảnh nghiên cứu
1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
1.2.1. Cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục
1.2.1.1. Tích hợp là gì?
1.2.1.2. Vì sao nên dạy trẻ mầm non theo hướng tích hợp?
1.2.1.3. Những khó khăn của GVMN trong việc hiểu và thực thi tích hợp
1.2.2. Nhận thức của GVMN về cách tiếp cận tích hợp trong GDMN
1.2.2.1. Nhận thức của GVMN
1.2.2.2. Nhận thức của GVMN ảnh hưởng đến thực tế dạy học của họ
1.2.2.3. Những yếu tố chi phối GVMN nhận thức về cách tiếp cận tích hợp và thực tế dạy học tích hợp của họ
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ TÍCH HỢP
2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.2. Phương pháp tìm hiểu thực trạng
2.2.1. Các phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.3. Kết quả tìm hiểu thực trạng nhận thức của GVMN về cách tiếp cận tích hợp trong GDMN
2.3.1. Một số thông tin của GVMN trên hai địa bàn điều tra
2.3.2. Giáo viên mầm non hiểu cách tiếp cận tích hợp như thế nào?
2.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của GVMN về cách tiếp cận tích hợp và dạy học theo hướng tích hợp
2.3.4. Những đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của GVMN về chương trình GDMN với cách tiếp cận tích hợp
2.4. Đề xuất biện pháp nâng cao nhận thức của GVMN về cách tiếp cận tích hợp trong GDMN
2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.4.2. Một số biện pháp nâng cao nhận thức của GVMN về tích hợp và vận dụng vào thực tế dạy học
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan