[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh trong dạy học chương “Từ trường” Vật lý 11 THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh trong dạy học chương “Từ trường” Vật lý 11 THPT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
1.1. Cơ sở lý luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.1.1. Các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh
1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.1.3. Yêu cầu sư phạm của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.2. Cơ sở lý luận về phương pháp trắc nghiệm khách quan và tự luận
1.2.1. Cơ sở lý luận về phương pháp trắc nghiệm khách quan
1.2.2. Cơ sở lý luận về phương pháp tự luận
1.3. Qui trình xây dựng một đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh
1.3.1. Yêu cầu của việc xây dựng bài kiểm tra
1.3.2. Qui trình xây dựng bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.4. Cơ sở thực tiễn của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.4.1. Tình hình hoạt động kiểm tra, đánh giá ở trường THPT
1.4.2. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Chương 2. XÂY DỰNG CÁC ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG” VẬT LÍ 11 NHẰM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH
2.1. Phân tích nội dung chương “Từ trường” Vật lí 11
2.1.1. Vị trí chương "Từ trường" trong chương trình Vật lí phổ thông
2.1.2. Sơ đồ cấu trúc nội dung kiến thức chương “Từ trường”
2.1.3. Sơ đồ mạch phát triển kiến thức kiến thức
2.2. Mục tiêu dạy học chương “Từ trường” Vật lí 11
2.2.1. Mục tiêu kiến thức
2.2.2. Mục tiêu kỹ năng
2.2.3. Mục tiêu tình cảm thái độ
2.3. Xây dựng các đề kiểm tra kết quả học tập chương “Từ trường” Vật lí 11
2.3.1. Xây dựng hệ thống câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “Từ trường” Vật lí 11
2.3.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận chương “Từ trường”
2.3.3. Xây dựng các đề kiểm tra 15 phút và đề kiểm tra 45 phút thuộc chương “Từ trường” Vật lí 11
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của việc thực nghiệm sư phạm
3.2. Ý nghĩa của việc thực nghiệm sư phạm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Phương pháp thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Phân tích câu trắc nghiệm
3.5.2. Phân tích đề kiểm tra
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan