[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ THANH TRA GIÁO DỤC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
1.2. Các khái niệm có liên quan
1.3. Lý luận về đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
1.4. Lý luận về quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
Tiểu kết chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ THANH TRA GIÁO DỤC BẬC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LONG AN
2.1. Tình hình đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An hiện nay
2.2. Vài nét về mẫu nghiên cứu
2.3. Mô tả cách thức nghiên cứu đề tài
2.4. Thực trạng quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
Tiểu kết chương 2
Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ THANH TRA GIÁO DỤC BẬC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LONG AN
3.1. Nguyên tắc đề xuất các giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
3.2. Một số giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
3.3. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của các giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục tại tỉnh Long An
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan