[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Rèn luyện kỹ năng lập luận trong làm văn nghị luận cho học sinh lớp 11 THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Rèn luyện kỹ năng lập luận trong làm văn nghị luận cho học sinh lớp 11 THPT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VĂN NGHỊ LUẬN
1.1. Khái niệm văn bản nghị luận
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại văn bản nghị luận
1.1.3. Chức năng của văn nghị luận
1.1.4. Phương thức biểu đạt
1.2. Đặc trưng của văn bản nghị luận
1.2.1. Tính lập luận chặt chẽ
1.2.2. Tính thuyết phục cao
1.2.3. Tính trang trọng, công khai
1.3. Lập luận trong văn nghị luận
1.3.1. Khái niệm lập luận
1.3.2. Cấu trúc của lập luận
1.3.3. Các thao tác lập luận trong văn nghị luận
1.3.4. Sự vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong văn nghị luận
1.4. Vai trò và ý nghĩa của việc rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh lớp 11 THPT
1.5. Tình hình dạy và học làm văn nghị luận ở lớp 11 THPT
1.5.1. Những thuận lợi trong việc giảng dạy văn nghị luận trong trường THPT
1.5.2. Những khó khăn trong việc giảng dạy văn nghị luận trong trường THPT
Tiểu kết Chương 1
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT
2.1. Rèn luyện cách sử dụng ngôn ngữ nghị luận
2.1.1. Dùng từ ngữ lập luận trong câu văn nghị luận
2.1.2. Xây dựng đoạn văn
2.2. Rèn luyện cách xây dựng hệ thống lập luận
2.2.1. Hệ thống luận điểm
2.2.2. Hệ thống luận cứ
2.2.3. Cách lập luận
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THIẾT KẾ VÀ THỰC NGHIỆM DẠY HỌC CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
3.1. Thiết kế các bài học về thao tác lập luận
3.1.1. Thao tác lập luận phân tích
3.1.2. Thao tác lập luận so sánh
3.1.3. Thao tác lập luận bác bỏ
3.1.4. Thao tác lập luận bình luận
3.2. Thực nghiệm
3.2.1. Mục đích của thực nghiệm.
3.2.2. Kế hoạch thực nghiệm
3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm.
3.4. Những khó khăn trong thực nghiệm
3.5. Bài học kinh nghiệm
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan