[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học Hóa học lớp 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học Hóa học lớp 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Các nghiên cứu về phát triển năng lực
1.1.2. Các nghiên cứu về phát triển tư duy, năng lực tư duy, năng lực sáng tạo
1.1.3. Các nghiên cứu về phát triển tư duy, năng lực tư duy, năng lực sáng tạo thông qua hệ thống bài tập
1.2. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CỦA HỌC SINH
1.2.1. Nhận thức cảm tính (cảm giác và tri giác)
1.2.2. Nhận thức lí tính (tưởng tượng và tư duy)
1.2.3. Tư duy, tư duy hóa học
1.3. NĂNG LỰC, NĂNG LỰC TƯ DUY
1.3.1. Khái niệm năng lực
1.3.2. Năng lực tư duy
1.3.3. Các cấp độ của tư duy
1.3.4. Phát triển năng lực tư duy
1.3.5. Đánh giá trình độ phát triển năng lực tư duy của HS
1.4. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY
1.4.1. Các điều kiện cần cho dạy học phát triển tư duy
1.4.2. Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động củng cố kiến thức và phát triển tư duy
1.4.3. Tổ chức quá trình học tập phát triển tư duy cho học sinh
1.4.4. Hình thành phương pháp tự học hiệu quả cho học sinh
1.4.5. Tăng cường dạy học phát triển năng lực tư duy tích cực
1.5. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Nội dung và phương pháp điều tra
1.5.3. Kết quả điều tra
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 THPT
2.1. CẤU TRÚC, KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHẦN HÓA PHI KIM LỚP 10
2.2. PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY CHO HS TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC
2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp
2.2.2. Phương pháp phán đoán
2.2.3. Phương pháp tư duy sáng tạo
2.2.4. Phương pháp tư duy trừu tượng
2.2.5. Phương pháp so sánh
2.2.6. Phương pháp khái quát hóa và cụ thể hóa
2.2.7. Phương pháp loại suy
2.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH
2.3.1. Gây hứng thú – kích thích trí tò mò bằng các câu chuyện và thí nghiệm vui hóa học
2.3.2. Hình thành cho học sinh các phương pháp học tập hiệu quả
2.3.3. Lựa chọn và xây dựng tình huống có vấn đề để HS tư duy tích cực
2.3.4. Sử dụng bài tập hóa học để phát triển năng lực tư duy cho HS
2.3.5. Phát triển năng lực tư duy cho HS bằng hình ảnh, mô hình thí nghiệm
2.3.6. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm
2.3.7. Thường xuyên củng cố kiến thức giúp HS nắm vững bài học
2.3.8. Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi theo thang Bloom
2.3.9. Thiết kế bài học linh hoạt
2.4. MỘT SỐ GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10
2.4.1. Giáo án bài Clo
2.4.2. Giáo án bài Luyện tập nhóm Halogen
2.4.3. Giáo án bài Oxi – ozon
2.4.4. Giáo án bài Lưu huỳnh
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM
3.2. ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM
3.3. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM
3.4. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM
3.4.1. Chuẩn bị
3.4.2. Tiến hành hoạt động dạy học trên lớp
3.4.3. Tổ chức kiểm tra
3.4.4. Phân tích chất lượng học tập của HS
3.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.5.1. Kết quả về mặt định lượng
3.5.2. Kết quả về mặt định tính
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan