[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Soạn thảo tài liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên tự học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10


[/kythuat]
[tomtat]
Soạn thảo tài liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên tự học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
1.1. Mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay
1.1.1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông
1.1.2. Mục tiêu dạy học môn Vật lí ở trường THPT
1.2. Quan niệm hiện đại về dạy học
1.2.1. Mục tiêu giáo dục trong thời đại mới
1.2.2. Bản chất của quá trình dạy học hiện đại
1.3. Tính tích cực của học sinh trong học tập
1.3.1. Tính tích cực của học sinh trong học tập
1.3.2. Tính tích cực của học sinh trong học tập Vật lí
1.3.3. Các biểu hiện của tính tích cực học tập
1.3.4. Các cấp độ của tính tích cực học tập của học sinh
1.3.5. Nguyên nhân dẫn đến tính tích cực học tập
1.3.6. Các biện pháp phát huy tính tích cực học tập trong dạy học Vật lí
1.4. Tính tự lực học tập
1.4.1. Khái niệm tính tự lực
1.4.2. Cấu trúc
1.4.3. Vai trò của tính tự lực
1.4.4. Những biểu hiện của tính tự lực của học sinh THPT
1.4.5. Phát huy tính tự lực hoạt động học tập Vật lí của học sinh
1.5. Tự học
1.5.1. Khái niệm tự học
1.5.2. Các hình thức tự học
1.5.3. Chu trình tự học của học sinh
1.5.4. Vai trò tự học
1.5.5. Năng lực tự học
1.5.6. Hệ thống kỹ năng tự học
1.6. Tài liệu hướng dẫn tự học
1.6.1. Khái niệm tài liệu
1.6.2. Tài liệu hướng dẫn tự học
1.7. Đặc điểm của học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên
1.7.1. Vài nét về việc giáo dục ở trung tâm giáo dục thường xuyên
1.7.2. Đặc điểm của học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên (cấp THPT)
1.8. Thực tiễn về hoạt động tự học Vật lí của học sinh và việc hướng dẫn tự học của giáo viên ở một số trung tâm giáo dục thường xuyên
1.8.1. Thực tiễn dạy và học chương “Các định luật bảo toàn”
1.8.2. Kết quả điều tra
1.8.3. Kết luận chung về phương pháp giảng dạy đang được áp dụng đối với chương “Các định luật bảo toàn”
Chương 2. SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10
2.1. Vị trí của chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình Vật lí 10
2.2. Nội dung kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”
2.2.1. Cấu trúc nội dung chương “Các định luật bảo toàn”
2.2.2. Nội dung kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”
2.3. Mục tiêu dạy học chương “Các định luật bảo toàn”
2.3.1. Mục tiêu về kiến thức
2.3.2. Mục tiêu về kĩ năng
2.3.3. Mục tiêu về thái độ
2.4. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10
2.4.1. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập lại các kiến thức cũ liên quan (2 tiết)
2.4.2. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh tự học nội dung bài “Công và công suất” (1 tiết)
2.4.3. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh tự học nội dung kiến thức “Động năng, thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi” (2 tiết)
2.4.4. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh tự học nội dung bài “Cơ năng” (1 tiết)
2.4.5. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh tự học nội dung bài “Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng” (2 tiết)
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.3. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.5. Thời gian thực nghiệm sư phạm
3.6. Diễn biến quá trình thực nghiệm sư phạm
3.6.1. Thực nghiệm dạy nội dung “Ôn tập kiến thức cũ”
3.6.2. Thực nghiệm dạy nội dung kiến thức ở bài “Công và công suất”
3.6.3. Thực nghiệm dạy nội dung kiến thức “Động năng, thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi”
3.6.4. Thực nghiệm dạy nội dung kiến thức ở bài “Cơ năng”
3.6.5. Thực nghiệm dạy nội dung kiến thức ở bài “Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
3.7. Kiểm tra kết quả học tập của học sinh
3.7.1. Mục đích kiểm tra
3.7.2. Hình thức kiểm tra
3.7.3. Nội dung kiểm tra
3.8. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.8.1. Đánh giá định tính
3.8.2. Đánh giá định lượng
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan