[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự dao động của hệ phương trình vi phân có đối số lệch


[/kythuat]
[tomtat]
Sự dao động của hệ phương trình vi phân có đối số lệch
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
MỞ ĐẦU
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN VỀ SỰ TỒN TẠI NGHIỆM DUY NHẤT CUA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CÓ ĐỐI SỐ LỆCH
1.1. Lý thuyết cơ bản về sự tồn tại nghiệm duy nhất.
1.2. Tính bị chặn theo hàm mũ của nghiệm.
1.3. Biến đổi Laplace
1.4. Một số kết quả về sự dao động của phương trình tuyến tính đổi số lệch vô hướng
Chương 2 : SỰ DAO ĐỘNG CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CÓ ĐỐI SỐ LỆCH
2.1. Điều kiện cần và đủ cho sự dao động của hệ phương trình tuyến tính autonomous.
2.2. Điều kiện tường minh cho dao động và không dao động của hệ tuyến tính autonomous
2.3. Điều kiện đủ cho sự dao động của hệ phương trình tuyến tính non autonomous
2.4. Sự dao động của hệ phương trình vi phân đối số lệch Logistic
Chương 3: SỰ DAO ĐỘNG CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRUNG HÒA CÓ ĐỐI SÔ LỆCH
3.1. Điều kiện cần và đủ cho sự dao động của hệ phương trình vi phân trung hòa
3.2. Điều kiện tường minh cho sự dao động của hệ phương trình trung hòa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan