[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng hệ thống bài tập hóa Học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển một số năng lực học tập của học sinh


[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng hệ thống bài tập hóa Học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển một số năng lực học tập của học sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các tài liệu,bài viết về phát triển năng lực học tập thông qua môn Hóa học
1.1.2. Các luận văn, luận án về năng lực học tập của học sinh
1.2. Năng lực của học sinh trong giáo dục phổ thông
1.2.1. Một số định hướng phát triển năng lực chung của học sinh
1.2.2. Năng lực chuyên biệt của học sinh trong bộ môn Hóa học THPT
1.3. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực
1.3.1. Đánh giá kết quả giáo dục tự thân học sinh theo định hướng phát triển năng lực
1.3.2. Đánh giá kết quả giáo dục định kì theo định hướng phát triển năng lực
1.3.3. Đánh giá kết quả giáo dục tổng hợp theo định hướng phát triển năng lực
1.3.4. Đánh giá lớp học
1.4. Bài tập hóa học
1.4.1. Khái niệm bài tập hóa học
1.4.2. Tác dụng của bài tập hóa học
1.4.3. Quan hệ giữa việc giải bài tập và việc phát triển năng lực học tập của HS
1.5. Thực trạng sử dụng bài tập hóa học theo hướng phát triển năng lực học tập của học sinh trong dạy học hóa học ở một số trường THPT
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Đối tượng điều tra
1.5.3. Phương pháp điều tra
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 NHẰM PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
2.1. Nội dung và cấu trúc phần hóa hữu cơ lớp 11 THPT
2.1.1. Nội dung phần hóa hữu cơ lớp 11 THPT
2.1.2. Hệ thống kiến thức hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học THPT
2.1.3. Mục tiêu của các chương
2.2. Tuyển chọn hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 THPT theo hướng phát triển một số năng lực học tập của học sinh
2.2.1. Nguyên tắc tuyển chọn bài tập theo định hướng phát triển một số năng lực học tập của học sinh
2.2.2. Bài tập phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
2.2.3. Bài tập phát triển năng lực thực hành hóa học
2.3. Các bước sử dụng bài tập hóa học hữu cơ theo hướng phát triển một số năng lực học tập của học sinh
2.3.1. Các bước sử dụng bài tập hóa học theo hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
2.3.2. Các bước dạy học sinh bằng cách sử dụng bài tập phát triển năng lực thực hành
2.4. Sử dụng bài tập hóa hữu cơ theo hướng phát triển một số năng lực học tập của học sinh THPT trong dạy học hóa học
2.4.1. Sử dụng bài tập như một công cụ để truyền đạt nội dung lí thuyết mới theo hướng phát triển năng lực học tập của học sinh
2.4.2. Sử dụng bài tập như một công cụ ôn tập, luyện tập theo hướng phát triển năng lực học tập của học sinh
2.5. Một số giáo án thực nghiệm
2.5.1. Giáo án tiết dạy bài “Ankin
2.5.2.Giáo án tiết dạy “ Luyện tập ankin
2.5.3. Giáo án bài “Ancol”
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ
3.1.1. Mục đích của thực nghiệm
3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm
3.2. Đối tượng và nội dung
3.2.1. Đối tượng thực nghiệm
3.2.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.3.1. Chọn giáo viên thực nghiệm
3.3.2. Chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.3.3. Tiến hành hoạt động dạy học trên lớp
3.3.4. Tiến hành kiểm tra
3.3.5. Chấm bài kiểm tra, tổng hợp kết quả
3.3.6. Xử lí kết quả thực nghiệm
3.4. Đánh giá kết quả
3.4.1. Tiêu chí đánh giá
3.4.2. Nhận xét chung
3.4.3. Đánh giá kết quả học tập
3.4.4. Kết quả nhận xét của giáo viên và tham khảo ý kiến của học sinh
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan