[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng hình ảnh trong việc phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung bình, yếu môn Hóa học lớp 10 trung học phổ thông


[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng hình ảnh trong việc phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung bình, yếu môn Hóa học lớp 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
1.1.2. Các nghiên cứu về năng lực, năng lực tư duy
1.1.3. Các nghiên cứu về sử dụng hình ảnh trong dạy học
1.2. Năng lực
1.2.1. Khái niệm năng lực
1.2.2. Năng lực chung và năng lực chuyên biệt
1.2.3. Cấu trúc của năng lực
1.3. Tư duy và năng lực tư duy
1.3.1. Khái niệm về tư duy và năng lực tư duy
1.3.2. Những phẩm chất của tư duy
1.3.3. Những hình thức cơ bản của tư duy
1.3.4. Các thao tác tư duy
1.3.5. Các mức độ tư duy
1.3.6. Tư duy hóa học
1.3.7. Dấu hiệu đánh giá sự phát triển của năng lực tư duy
1.4. Hình ảnh và sử dụng hình ảnh trong dạy học hóa học
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Phân loại hình ảnh
1.4.3. Vai trò của hình ảnh
1.5. Một số vấn đề về HSTBY môn Hóa học THPT
1.5.1. Khái niệm HSTBY
1.5.2. Những nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu môn Hóa học
1.5.3. Những biểu hiện của HSTBY
1.5.4. Những khó khăn khi dạy HSTBY
1.5.5. Những khó khăn của HSTBY về mặt tư duy trong học tập
1.6. Thực trạng về việc sử dụng hình ảnh trong dạy học môn Hóa học ở một số trường THPT tại TP. HCM và TP. Cần Thơ
1.6.1. Mục đích điều tra
1.6.2. Đối tượng điều tra
1.6.3. Tiến trình điều tra
1.6.4. Kết quả điều tra
Tóm tắt chương 1
Chương 2. SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HSTBY MÔN HÓA HỌC LỚP 10
2.1. Tổng quan về môn Hóa học lớp 10 chương trình cơ bản
2.1.1. Cấu trúc của chương trình
2.1.2. Chuẩn kiến thức và kỹ năng
2.2. Một số nguyên tắc sử dụng hình ảnh để phát triển năng lực tư duy cho HSTBY môn Hóa học lớp 10
2.2.1. Hình ảnh phải chính xác, khoa học
2.2.2. Hình ảnh cần đơn giản, dễ hiểu
2.2.3. Đảm bảo sự phù hợp giữa hình thức và nội dung
2.2.4. Hình ảnh phải hài hòa, cân đối
2.2.5. Kết hợp linh hoạt giữa hình ảnh và lời nói để hỗ trợ, gợi mở cho HS
2.2.6. Sử dụng hình ảnh đúng liều lượng, đúng thời điểm
2.3. Một số hình thức sử dụng hình ảnh để phát triển năng lực tư duy cho HSTBY môn Hóa học lớp 10
2.3.1. Sử dụng hình ảnh khi dạy kiến thức mới
2.3.2. Sử dụng hình ảnh khi sửa bài tập
2.3.3. Sử dụng hình ảnh khi ôn tập củng cố
2.3.4. Sử dụng hình ảnh để mở rộng kiến thức, giải thích các hiện tượng
2.3.5. Sử dụng hình ảnh trong kiểm tra, đánh giá học sinh
2.3.6. Sử dụng hình ảnh trong học nhóm, câu lạc bộ hóa học
2.4. Một số biện pháp sử dụng hình ảnh để phát triển năng lực tư duy cho HSTBY môn Hóa học
2.4.1. Cho học sinh sưu tầm các hình ảnh trên mạng
2.4.2. Xây dựng thư viện hình ảnh
2.4.3. Sưu tầm và thiết kế các bài tập hóa học có sử dụng hình ảnh
2.4.4. Sử dụng trò chơi ô chữ có nội dung hóa học
2.4.5. Yêu cầu học sinh nhận xét sau khi xem
2.4.6. Khai thác triệt để các thông tin trong mỗi hình ảnh
2.4.7. Chuẩn bị tốt các lời dẫn, thuyết minh, hệ thống câu hỏi
2.4.8. Tập cho học sinh thuyết trình, giải thích một số hình ảnh đơn giản
2.5. Một số chú ý khi sử dụng hình ảnh để phát triển tư duy đối với HSTBY
2.6. Đánh giá sự phát triển tư duy của học sinh
2.7. Một số giáo án thực nghiệm
2.7.1. Giáo án bài: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
2.7.2. Giáo án bài: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
2.7.3. Giáo án bài: LIÊN KẾT ION-TINH THỂ ION
2.7.4. Giáo án bài: CLO
2.7.5. Giáo án bài: LUYỆN TẬP: NHÓM HALOGEN
2.7.6. Giáo án bài: HIĐRO SUNFUA - LƯU HUỲNH ĐIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT
2.7.7. Giáo án bài: AXIT SUNFURIC - MUỐI SUNFAT
Tóm tắt chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.5. Phương pháp xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
3.6.1. Kết quả định lượng
3.6.2. Kết quả định tính
3.6.3. Các bài học rút ra từ thực nghiệm
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan