[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bài tập âm vần dưới dạng trò chơi Flash hỗ trợ học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bài tập âm vần dưới dạng trò chơi Flash hỗ trợ học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm về đọc và chứng khó đọc
1.1.2. Đặc điểm tâm lý, ngôn ngữ của HS lớp 1 mắc chứng khó đọc
1.1.3. BT âm - vần cho HS lớp 1 mắc chứng khó đọc
1.1.4. Flash và tác dụng của BT dưới dạng trò chơi Flash trong việc hỗ trợ hoạt động đọc của HS lớp 1 mắc chứng khó đọc
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Những khó khăn của của trẻ mắc chứng khó đọc khi học âm - vần theo chương trình SGK
1.2.2. Tác dụng của BT - trò chơi Flash trong việc hỗ trợ hoạt động đọc của HS mắc chứng khó đọc trong các công trình nhiên cứu trước đây
Tiểu kết chương 1
Chương 2. BÀI TẬP ÂM VẦN DƯỚI DẠNG TRÒ CHƠI FLASH HỖ TRỢ CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
2.1. Cơ sở xây dựng bài tập âm vần dưới dạng trò chơi Flash hỗ trợ học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc
2.1.1. Bài tập nhận thức âm vị - tự vị và âm thanh
2.1.2. Đặc điểm âm tiết, âm vị, chữ viết và từ tiếng Việt
2.1.3. Những lỗi sai về âm vần của nhóm học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc đang tác động
2.1.4. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin đồng thời tránh tình trạng trẻ “nghiện game”
2.2. Nguyên tắc, phương pháp xây dựng hệ thống bài tập âm vần dưới dạng trò chơi Flash hỗ trợ học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc
2.2.1. Nguyên tắc
2.2.2. Phương pháp
2.3. Hệ thống BT âm vần dưới dạng trò chơi Flash hỗ trợ HS lớp 1 mắc chứng khó đọc
2.3.1. Bài tập “Dẫn thỏ về nhà”
2.3.2. Bài tập “Vườn hoa của bé”
2.3.3. Bài tập “Cùng đi tàu lửa”
2.3.4. Bài tập “Gà con tìm mẹ”
2.3.5. Bài tập “Hái quả”
2.3.6. Bài tập “Câu cá”
2.3.7. Bài tập “Bé đi nhà sách”
2.4. Độ khó và độ tin cậy của BT âm vần dưới dạng trò chơi Flash hỗ trợ HS lớp 1 mắc chứng khó đọc
2.4.1. Độ khó của hệ thống BT âm vần dưới dạng trò chơi Flash
2.4.2. Độ tin cậy của hệ thống BT âm vần dưới dạng trò chơi Flash
Chương 3. THỰC NGHIỆM BÀI TẬP ÂM VẦN DƯỚI DẠNG TRÒ CHƠI FLASH HỖ TRỢ HS LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
3.1. Chọn mẫu thực nghiệm
3.1.1. Nguyên tắc chọn mẫu
3.1.2. Phương pháp chọn mẫu
3.1.3. Mô tả mẫu chọn thực nghiệm
3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.2.1. Nguyên tắc thực nghiệm
3.2.2. Quy trình thực nghiệm
3.2.3. Hình thức tổ chức thực nghiệm
3.3. Kết quả thực nghiệm và bàn luận về kết quả
3.3.1. Kết quả thực nghiệm đợt 1 và bàn luận về kết quả
3.3.2. Kết quả thực nghiệm đợt 2 và bàn luận về kết quả
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan