[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thành phần liên thông đường trong C(x,y )

[/kythuat]
[tomtat]
Thành phần liên thông đường trong C(x,y )
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÔPÔ
1.1. Không gian mêtric
1.2. Không gian tôpô
1.3. Ánh xạ liên tục
1.4. Không gian compact
1.5. Không gian liên thông
Chương 2. TÔPÔ TRÊN C(X,Y)
2.1. Không gian C(X,Y)
2.2. Không gian đều
2.3. Tôpô đều trên C(X,Y)
Chương 3. LIÊN THÔNG ĐƯỜNG TRÊN C(X,Y)
3.1. Mở đầu
3.2. Tính liên thông đường của C(X,Y) với những tôpô đều
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan