[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hành vi đánh bạc của sinh viên ở một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hành vi đánh bạc của sinh viên ở một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI ĐÁNH BẠC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1 số nghiên cứu về hành vi con người
1.1.2. Một số nghiên cứu về đánh bạc và hành vi đánh bạc
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Hành vi
1.2.2. Đánh bạc và hành vi đánh bạc
1.3. Lý luận về hành vi đánh bạc của sinh viên
1.3.1. Một số đặc điểm tâm lý của sinh viên
1.3.2. Biểu hiện hành vi đánh bạc của sinh viên
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đánh bạc của sinh viên
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. THỰC TRẠNG HÀNH VI ĐÁNH BẠC CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Mục đích nghiên cứu
2.1.2. Mô tả về khách thể nghiên cứu
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.3. Một số biện pháp tác động nhận thức của sinh viên với hành vi đánh bạc
2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.3.2. Đề xuất một số biện pháp tác động nhận thức của sinh viên về hành vi đánh bạc
2.3.3. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan