[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở một số trường mầm non tại thị xã Dĩ An

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở một số trường mầm non tại thị xã Dĩ An
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI.
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Những khái niệm cơ bản
1.2.1. Kỹ năng
1.2.2. Kỹ năng sống
1.2.3. Giáo dục kỹ năng xã hội
1.2.4. Hành vi văn hóa
1.3. Đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.3.1. Đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.3.2. Đặc điểm phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.3.3. Đặc điểm hành vi văn hóa của trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi
1.3.4. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi
1.3.5. Đặc điểm phát triển tình cảm của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.4. Vai trò của kỹ năng xã hội đối với sự phát triển của trẻ.
1.4.1. Về mặt xã hội:
1.4.2. Về mặt giáo dục:
1.5. Hoạt động vui chơi và vai trò của nó đối với sự phát triển của trẻ
1.5.1. Khái niệm HĐVC
1.5.2. Những đặc trưng cơ bản của HĐVC
1.5.3. Ý nghĩa của HĐVC đối với sự phát triển của trẻ
1.6. Các loại trò chơi phát triển KNXH cho trẻ
1.6.1. Trò chơi đóng vai theo chủ đề
1.6.2. Trò chơi xây dựng (TCXD)
1.6.3. Trò chơi có luật
1.7. Lý luận về biện pháp giáo dục KNXH cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi trong HĐVC
1.7.1. Khái niệm biện pháp, biện pháp giáo dục
1.7.2. Biện pháp giáo dục KNXH cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi trong HĐVC
TIỂU KẾT CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI.
2.1. Khái quát tình hình GDMN tại thị xã Dĩ An
2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng
2.2.1. Mục đích khảo sát
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Đối tượng khảo sát
2.2.4. Khách thể khảo sát
2.2.5. Tiến trình khảo sát
2.3. Kết quả khảo sát thực trạng GDKNXH cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường MN tại Thị xã Dĩ An
2.3.1. Về phía GVMN
2.3.2. Về phía phụ huynh
2.4. Đề xuất biện pháp giáo dục nhằm phát triển KNXH cho trẻ 5-6 tuổi.
2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.4.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp
2.4.3. Đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
2.5. Khảo sát mức độ hiệu quả của các biện pháp đề xuất:
TIỂU KẾT CHƯƠNG II
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan