[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thử nghiệm tạo chế phẩm Corynebacterium glutamicum trên chất mang kappa - carrageenan để ứng dụng thu nhận L-lysine

[/kythuat]
[tomtat]
Thử nghiệm tạo chế phẩm Corynebacterium glutamicum trên chất mang kappa - carrageenan để ứng dụng thu nhận L-lysine
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1.TỔNG QUAN
1.1. ACID AMIN L-LYSINE
1.1.1. Giới thiệu
1.1.2. Bản chất của quá trình sinh tổng hợp L- lysine
1.2. VI KHUẨN C. GLUTAMICUM
1.2.1. Nguồn gốc của chủng giống
1.2.2. Hệ thống phân loại
1.2.3. Đặc điểm của vi khuẩn C. glutamicum
1.3. LÊN MEN THU NHẬN L-LYSINE
1.3.1. Ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng
1.3.2. Ảnh hưởng của một số điều kiện ngoại cảnh
1.4. CỐ ĐỊNH TẾ BÀO CHỦNG GIỐNG C. GLUTAMICUM
1.4.1. Định nghĩa cố định tế bào vi sinh vật
1.4.2. Kỹ thuật cố định tế bào vi sinh vật
1.4.3. Yêu cầu và phân loại chất mang
1.4.4. Ưu điểm và nhược điểm của tế bào cố định
1.4.5. Chất mang Carrageenan
1.5. CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ HƯỚNG CỦA ĐỀ TÀI
Chương 2. VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN THỰC HIỆN
2.2. VẬT LIỆU
2.2.1. Môi trường sử dụng trong nghiên cứu
2.2.2. Hóa chất - thiết bị
2.3. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM
2.3.1. Sơ đồ nghiên cứu
2.3.2. Bố trí thí nghiệm
2.4. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
2.4.1. Phương pháp vi sinh
2.4.2. Phương pháp hóa sinh
2.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ -BÀN LUẬN
3.1. KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG GIỐNG
3.1.1. Đặc điểm đại thể, vi thể, sinh lý và sinh hóa
3.1.2. Biến động sinh trưởng và khả năng trao đổi chất của chủng giống
3.2. TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CỐ ĐỊNH CHỦNG GIỐNG TRÊN CHẤT MANG K-CARRAGEENAN
3.2.1. Sàng lọc các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cố định
3.2.2. Tối ưu hóa quá trình cố định chủng C. glutamicum trên chất mang k-carrageenan
3.3. ỨNG DỤNG CHỦNG C. GLUTAMICUM CỐ ĐỊNH TRÊN CHẤT MANG K-CARRAGEENAN ĐỂ LÊN MEN THU NHẬN L-LYSINE
3.3.1. Khả năng tái sử dụng C. glutamicum cố định trong lên men thu nhận L-lysine
3.3.2. Ảnh hưởng của các điều kiện bảo quản chế phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan