[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch ở Quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh)

[/kythuat]
[tomtat]
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch ở Quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh)
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Các khái niệm
1.2. Một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch
1.2.1. Tiềm năng phát triển du lịch
1.2.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Tình hình phát triển du lịch ở vùng Đông Nam Bộ
1.3.2. Tình hình phát triển du lịch TP.HCM
Chương 2. TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở QUẬN 9 (TP.HCM)
2.1. Tổng quan về Quận 9
2.2. Tiềm năng phát triển du lịch Quận 9
2.2.1. Tài nguyên du lịch
2.2.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ du lịch
2.2.3. Các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội
2.2.4. Đánh giá chung về tiềm năng du lịch
2.3. Hiện trạng hoạt động du lịch Quận 9
2.3.1. Khái quát chung về hoạt động du lịch
2.3.2. Hiện trạng du khách
2.3.3. Hiện trạng doanh thu
2.3.4. Hoạt động đầu tư và xúc tiến du lịch
2.3.5. Các loại hình và sản phẩm du lịch chủ yếu
2.3.6. Các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu
2.3.7. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển du lịch Quận 9
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẬN 9 ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Định hướng phát triển du lịch
3.2. Các giải pháp phát triển du lịch
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan