[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm và quan niệm
1.1.2. Một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch văn hóa
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển du lịch văn hóa
1.2.1. Tình hình phát triển du lịch văn hóa ở Việt Nam
1.2.2. Tình hình phát triển du lịch văn hóa ở tiểu vùng du lịch Đông Nam Bộ
Chương 2. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA Ở TỈNH TÂY NINH
2.1. Tổng quan về tỉnh Tây Ninh
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
2.1.3. Khái quát về tự nhiên
2.1.4. Khái quát về kinh tế - xã hội
2.2. Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh
2.2.1. Tài nguyên du lịch nhân văn
2.2.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch
2.2.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội và chính trị
2.2.4. Đánh giá chung về tiềm năng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh
2.3. Thực trạng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh
2.3.1. Khái quát chung về hoạt động du lịch
2.3.2. Thực trạng du khách
2.3.3. Thực trạng doanh thu
2.3.4. Hoạt động đầu tư và xúc tiến du lịch
2.3.5. Các loại hình và sản phẩm du lịch văn hóa chủ yếu
2.3.6. Các địa bàn hoạt động du lịch văn hóa chủ yếu
2.3.7. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA Ở TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Định hướng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
3.1.1. Cơ sở xây dựng định hướng
3.1.2. Định hướng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
3.2. Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
3.2.1. Giải pháp về sản phẩm du lịch
3.2.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch
3.2.3. Giải pháp về tổ chức quản lý và quy hoạch phát triển du lịch
3.2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.5. Giải pháp về thị trường
3.2.6. Giải pháp về vốn đầu tư
3.2.7. Giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch nhân văn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan