[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiến trình văn hóa của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa ở vùng Tây Nam Bộ từ 1802 đến nay

[/kythuat]
[tomtat]
Tiến trình văn hóa của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa ở vùng Tây Nam Bộ từ 1802 đến nay
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số khái niệm về văn hoá và lịch sử
1.1.1. Về văn hóa.
1.1.2. Về lịch sử.
1.1.3. Quan hệ giữa lịch sử và văn hóa
1.2. Quá trình phát triển cộng đồng các dân tộc ở Tây Nam Bộ
1.2.1. Cộng đồng người Việt (Kinh)
1.2.2. Cộng đồng người Khmer.
1.2.3. Cộng đồng người Chăm
1.2.4. Cộng đồng người Hoa
Chương 2. VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC KHMER, CHĂM, HOA Ở TÂY NAM BỘ TỪ NĂM 1802 ĐẾN 1975.
2.1. Văn hóa dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ (1802 – 1975)
2.1.1. Về chùa của người Khmer.
2.1.2. Về ăn mặc ở của người Khmer.
2.1.3. Về đời sống tinh thần của người Khmer
2.2. Văn hóa dân tộc Chăm ở Tây Nam Bộ (1802-1975).
2.2.1. Về thánh đường Islam của người Chăm.
2.2.2. Về ăn mặc ở của người Chăm
2.2.3. Về đời sống tinh thần của người Chăm.
2.3. Văn hóa dân tộc Hoa ở Tây Nam Bộ (1802-1975)
2.3.1. Về chùa của người Hoa
2.3.2. Về ăn mặc ở của người Hoa
2.3.3. Về đời sống tinh thần của người Hoa
CHƯƠNG 3. VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC KHMER, CHĂM, HOA Ở TÂY NAM BỘ TỪ 1975 ĐẾN NAY
3.1. Văn hóa dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ (từ 1975 đến nay)
3.1.1. Về chùa và phum, sóc của người Khmer từ sau năm 1975.
3.1.2. Về ăn mặc ở của người Khmer từ sau năm 1975.
3.1.3. Về đời sống tinh thần của người Khmer từ sau năm 1975.
3.2. Văn hóa dân tộc Chăm ở Tây Nam Bộ (1975 đến nay).
3.2.1. Về thánh đường Islam của người Chăm từ sau năm 1975.
3.2.2. Về ăn mặc ở của người Chăm từ sau năm 1975
3.2.3. Về đời sống của người Chăm sau năm 1975.
3.3. Văn hóa dân tộc Hoa ở Tây Nam Bộ (1975 đến nay).
3.3.1. Về chùa của người Hoa sau năm 1975.
3.3.2. Về ăn mặc ở của người Hoa sau năm 1975.
3.3.3. Về đời sống tinh thần của người Hoa sau năm 1975
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan