[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiếp tuyến và mối liên hệ với đạo hàm trong dạy học toán ở lớp 11

[/kythuat]
[tomtat]
Tiếp tuyến và mối liên hệ với đạo hàm trong dạy học toán ở lớp 11
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT VÀI QUAN ĐIỂM VỀ TIẾP TUYẾN VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI ĐẠO HÀM
1.1. Những quan điểm khác nhau về tiếp tuyến
1.2. Mối quan hệ giữa tiếp tuyến và đạo hàm
1.3. Kết luận chương 1
Chương 2. TIẾP TUYẾN VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI ĐẠO HÀM TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 11
2.1. Tiếp tuyến và mối liên hệ với đạo hàm trong sách toán của Mỹ
2.2. Tiếp tuyến và mối liên hệ với đạo hàm trong sách giáo khoa toán 11 Việt Nam
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích của đồ án didactic
3.2. Đối tượng, nội dung của thực nghiệm
3.3. Kịch bản dạy học
3.4. Phân tích tiên nghiệm
3.5. Phân tích hậu nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan