[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu bước đầu về động lực phức của các ánh xạ tựa đa thức

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu bước đầu về động lực phức của các ánh xạ tựa đa thức
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Ánh xạ giải tích và ánh xạ bảo giác
1.2. Ánh xạ tựa bảo giác
1.3. Phép lặp
1.4. Tập Fatou và tập Julia
1.5. Không gian phủ và phép nâng
1.5.1. Không gian phủ
.5.2. Vài tính chất của phủ
1.5.3. Nhóm cơ bản
1.5.4. Phép nâng
1.6. Đa tạp và cấu trúc hầu phức
1.6.1. Đa tạp
1.6.2. Cấu trúc hầu phức
1.7. Mặt Riemann
1.7.1. Khái niệm và phân loại mặt Riemann
1.7.2. Mêtric Riemann và mêtric Poincare (mêtric Hyperbolic)
1.8. Định lý ánh xạ đo được Riemann (định lý Ahlfors – Bers)
1.9. Ánh xạ mở rộng – Hàm hyperbolic
Chương 2. ÁNH XẠ TỰA ĐA THỨC
2.1. Định nghĩa và ví dụ về ánh xạ tựa đa thức
2.2. Tập Julia đầy của ánh xạ tựa đa thức và các loại tương đương giữa các ánh xạ
2.3. Định lý Straightenning
2.3.1. Giới thiệu định lý
2.3.2. Chứng minh định lý
Chương 3. KHÔNG GIAN THAM SỐ CỦA HỌ CÁC ÁNH XẠ TỰA ĐA THỨC
3.1. Họ giải tích các ánh xạ tựa đa thức
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Ánh xạ nhúng tubing
3.1.3. Phân hoạch Mane-Sad-Sullivan (M.S.S) thứ nhất
3.1.4. Phát biểu và chứng minh các định lý chính
3.2. Họ một tham số các ánh xạ bậc hai
3.2.1. Ánh xạ chỉnh hình tôpô
3.2.2. Tính chỉnh hình tôpô của c
3.2.3. Trường hợp MF compact trong định lý 4
3.2.4. Một số kết quả khác về mối liên hệ giữa MF và M
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan