[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh truởng thực vật đến sự giảm kích thước hạt nhãn Tiêu da bò (Dimocarpus longan Lour.)

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh truởng thực vật đến sự giảm kích thước hạt nhãn Tiêu da bò (Dimocarpus longan Lour.)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY NHÃN TIÊU DA BÒ DIMOCARPUS LONGAN LOUR.
1.1.1. Phân loại và nguồn gốc
1.1.2. Đặc điểm thực vật học, giá trị dinh dưỡng và kinh tế
1.1.3. Phương pháp tháp bo để nhân giống nhãn Tiêu da bò
1.1.4. Đặc điểm tự nhiên của vùng trồng nhãn Tiêu da bò
1.1.5. Điều kiện canh tác và chăm sóc nhãn Tiêu da bò
1.2. ĐỊNH NGHĨA HẠT VÀ TRÁI
1.3. NGUỒN GỐC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TRÁI VÀ HẠT12
1.3.1. Sự hình thành trái và hạt
1.3.2. Sự phát triển của các thành phần trái
1.4. CÁC ĐẶC TÍNH TỔNG QUÁT CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Các đặc tính tổng quát
1.5. VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT TRONG SỰ TĂNG TRƯỞNG TRÁI VÀ HẠT
1.5.1. Auxin
1.5.2. Gibberellin
1.5.3. Cytokinin
1.5.4. Abscisic acid
1.5.5. Ethylene
1.6. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU
2.2. PHƯƠNG PHÁP
2.2.1. Theo dõi sự tăng trưởng trái nhãn Tiêu da bò ngoài tự nhiên
2.2.2. Quan sát hình thái giải phẫu của phôi trong trái nhãn Tiêu da bò
2.2.3. Li trích và đo hoạt tính các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong các giai đoạn phát triển trái
2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến phẩm chất trái và năng suất cây nhãn Tiêu da bò
2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
 2.2.6. Ghi nhận một số kỹ thuật canh tác của nhà vườn
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA TRÁI NHÃN TIÊU DA BÒ NGOÀI TỰ NHIÊN
3.2. QUAN SÁT HÌNH THÁI GIẢI PHẪU PHÔI CỦA TRÁI NHÃN TIÊU DA BÒ NGOÀI TỰ NHIÊN TRƯỚC KHI XỬ LÝ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT
3.3. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT TRONG TRÁI NHÃN TIÊU DA BÒ TRƯỚC KHI XỬ LÝ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT NGOẠI SINH
3.4. SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA LÁ, TRÁI KHI XỬ LÝ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT
3.4.1. Sự sinh trưởng, phát triển của lá và trái sau xử lý
3.4.2. Quan sát hình thái giải phẫu của phôi trong trái khi thu hoạch
3.4.3. Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến sự phát triển và phẩm chất trái nhãn Tiêu da bò
3.4.4. Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến năng suất nhãn Tiêu da bò
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan