[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu nhiều mục tiêu với hàm mục tiêu là hàm phân tuyến tính

[/kythuat]
[tomtat]
Tối ưu nhiều mục tiêu với hàm mục tiêu là hàm phân tuyến tính
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN TỐI ƯU NHIỀU MỤC TIÊU
1.1 Một số khái niệm cơ bản:
1.2 Bài toán tối ưu nhiều mục tiêu:
1.3 Các khái niệm tối ưu:
1.3.1 Tối ưu Pareto:
1.3.2 Tối ưu Pareto yếu và chặt:
CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN TỐI ƯU NHIỀU MỤC TIÊU VỚI HÀM MỤC TIÊU LÀ HÀM PHÂN TUYẾN TÍNH
2.1 Giới thiệu bài toán:
2.2 Các điều kiện tối ưu:
2.3 Hàm phạt:
2.4 Nghiệm bài toán tối ưu:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan