[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tốc độ đọc của học sinh lớp Một và Chuẩn của chương trình Tiếng Việt Tiểu học

[/kythuat]
[tomtat]
Tốc độ đọc của học sinh lớp Một và Chuẩn của chương trình Tiếng Việt Tiểu học
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Đặc điểm của âm tiết tiếng Việt và những hàm ẩn cho quá trình dạy đọc lưu loát cho học sinh
1.1.1.1. Đặc điểm của âm tiết tiếng Việt
1.1.1.2. Những hàm ẩn cho quá trình dạy đọc lưu loát cho học sinh
1.1.2. Đặc điểm của trọng âm tiếng Việt và những hàm ẩn cho quá trình dạy đọc lưu loát cho học sinh
1.1.2.1. Đặc điểm của trọng âm
1.1.2.2. Những hàm ẩn cho quá trình dạy đọc lưu loát cho học sinh
1.1.3. Đọc lưu loát
1.1.3.1. Đọc lưu loát là gì?
1.1.3.2. Các thành tố của đọc lưu loát
1.1.3.3. Mối quan hệ giữa các thành tố trong đọc lưu loát với kĩ năng đọc lưu loát
1.1.3.4. Các mức độ của đọc lưu loát
1.1.3.5. Mối quan hệ giữa đọc lưu loát và đọc hiểu
1.1.4. Đọc lưu loát trong đọc thành tiếng và đọc thầm
1.1.4.1. Đọc thành tiếng
1.1.4.2. Đọc thầm
1.1.4.3. Tiến trình phát triển từ đọc thành tiếng đến đọc thầm
1.1.4.4. Đọc thành tiếng và đọc thầm trong quá trình phát triển khả năng đọc lưu loát của học sinh
1.1.5. Đánh giá đọc lưu loát trong đọc thành tiếng
1.1.6. Từ nhận biết và vốn từ nhận biết
1.1.7. Tiếng rỗng và tính vô nghĩa của tiếng rỗng
1.1.8. Tốc độ đọc
1.1.7.1. Tốc độ đọc là gì?
1.1.7.2. Việc đo lường tốc độ đọc
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Quan niệm về dạy đọc lưu loát ở Việt Nam so với quốc tế
1.2.2. Chuẩn kiến thức kĩ năng của lớp Một về kĩ năng đọc trong môn Tiếng Việt theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.2.3. Mức độ cần đạt trong kĩ năng đọc của học sinh lớp một trên thế giới.
1.2.4. Một số nghiên cứu về tốc độ đọc của học sinh lớp một ở Việt Nam
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thí điểm
2.1.3. Phương pháp điều tra, khảo sát
2.1.4. Phương pháp xin ý kiến chuyên gia
2.1.5. Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh
2.2. Câu hỏi nghiên cứu
2.3. Giới hạn nghiên cứu
2.4. Mẫu nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chọn mẫu
2.4.2. Tiêu chí chọn mẫu
2.4.3. Cỡ mẫu
2.5. Mục đích khảo sát
2.6. Công cụ khảo sát
2.6.1. Căn cứ xây dựng công cụ khảo sát
2.6.2. Mô tả công cụ khảo sát
2.6.3. Xác định độ tin cậy của công cụ khảo sát
2.7. Tiến trình khảo sát
2.7.1. Đo tốc độ đọc từ nhận biết và tiếng rỗng (Bảng 1, bảng 2)
2.7.2. Đo tốc độ đọc đoạn văn (Bảng 3)
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Về tốc độ đọc trung bình
3.1.1. Đọc bảng từ nhận biết
3.1.2. Đọc bảng tiếng rỗng
3.1.3. Đọc đoạn văn
3.2. Về tốc độ đọc thực tế của học sinh so với chuẩn đọc của chương trình Tiếng Việt ở Tiểu học
3.3. Về tình trạng mắc lỗi trong đọc trôi chảy
3.4. Về kĩ năng đọc hiểu
3.5. Một vài bàn luận
3.6. Một số đề xuất
3.6.1. Đề xuất cho việc dạy đọc lưu loát
3.6.2. Đề xuất cho việc dạy đọc hiểu
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan