[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức sử dụng nhật ký đọc sách để đọc hiểu văn bản văn học trong trường phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức sử dụng nhật ký đọc sách để đọc hiểu văn bản văn học trong trường phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Lí thuyết tiếp nhận văn học và tiếp nhận văn học trong nhà trường
1.1.1. Lí thuyết tiếp nhận văn học
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động tiếp nhận văn học trong nhà trường
1.2. Đọc hiểu văn bản văn học
1.2.1. Thế nào là đọc hiểu văn bản?
1.2.2 Văn bản văn học - đối tượng của đọc hiểu
1.3. Đọc hiểu văn bản văn học theo thể loại
1.3.1. Vài nét về thể loại văn học
1.3.2. Cách đọc hiểu văn bản văn học theo từng thể loại
1.4. Nhật ký đọc sách
1.4.1. Khái niệm Nhật ký đọc sách
1.4.2. Đặc điểm của Nhật ký đọc sách
1.4.3. Ý nghĩa của việc sử dụng Nhật ký đọc sách
1.4.4. NKĐS và việc phát triển năng lực đọc cho HS
1.5. Sử dụng NKĐS để đọc hiểu văn bản văn học theo thể loại
1.5.1. NKĐS để đọc truyện, kí
1.5.2. NKĐS để đọc văn bản thơ
1.5.3. NKĐS để đọc kịch bản văn học
1.5.4. NKĐS để đọc văn bản nghị luận
Chương 2: TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG NHẬT KÝ ĐỌC SÁCH
2.1. Mục tiêu thực nghiệm
2.2. Đối tượng thực nghiệm
2.3. Nội dung thực nghiệm
2.4. Tiến trình thực nghiệm
2.5. Phương pháp thực nghiệm
2.5.1.Thiết kế mẫu sử dụng NKĐS
2.5.2. Thiết kế các mẫu NKĐS theo thể loại văn bản
2.5.3. Thiết kế tiêu chí kiểm tra, đánh giá NKĐS
2.5.4. Tổ chức các hoạt động chuẩn bị và sử dụng NKĐS
2.5.5. Mô tả tiến trình dạy một tiết dạy học có sử dụng NKĐS để hướng dẫn HS đọc văn bản
2.6. Các dữ liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm
2.6.1. Số lượng NKĐS của HS
2.6.2. Sản phẩm nhóm
2.6.3. Sản phẩm của cá nhân HS
2.6.4. Biên bản thảo luận nhóm
2.6.5. Biên bản dự giờ
2.6.6. Sản phẩm video
Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢTHỰC NGHIỆM
3.1. Phân tích kết quả thực nghiệm
3.1.1. Phân tích các số liệu tổng hợp
3.1.2. Phân tích kết quả thực nghiệm
3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.3. Bài học kinh nghiệm
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan