[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng đa phương tiện (multimedia) trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng đa phương tiện (multimedia) trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (MULTIMEDIA) TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
1.1. Mục tiêu của giáo dục và định hướng đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở trường THPT Việt Nam hiện nay
1.1.1. Mục tiêu của giáo dục ở trường THPT Việt Nam hiện nay
1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở trường THPT Việt Nam hiện nay
1.2. Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí
1.2.1. Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Vật lí
1.2.2. Phát huy tính tự lực của học sinh trong dạy học Vật lí
1.2.3. Phát huy tính sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí
1.2.4. Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí
1.2.5. Điều kiện áp dụng phương pháp dạy học tích cực
1.3. Ứng dụng đa phương tiện (multimedia) trong dạy học Vật lí nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh
1.3.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.3.2. Những ưu điểm của việc ứng dụng đa phương tiện (multimedia) trong dạy học Vật lí
1.3.3. Công nghệ hỗ trợ cho đa phương tiện
1.3.4. Quy trình ứng dụng đa phương tiện(multimedia) vào thiết kế bài giảng điện tử
1.4. Lớp học trực tuyến (E - Learning) nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học
1.4.1. Định nghĩa về E - Learning
1.4.2. Những ưu việt của việc sử dụng E - Learning trong dạy học
1.4.3. Tình hình phát triển và ứng dụng E - Learning ở Việt Nam
1.4.4. Kết hợp E - Learning với hình thức dạy học truyền thống
1.4.5. Moodle - phần mềm thiết kế E - Learning
1.4.6. Xây dựng khóa học trực tuyến trên website lophoc.thuvienvatly.com
1.5. Kết luận của chương 1
Chương 2. VẬN DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (MULTIMEDIA) TRONG XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC BÀI CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 11 THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
2.1. Phân tích nội dung kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 THPT
2.1.1. Vị trí của chương “Cảm ứng điện từ” trong chương trình Vật lí THPT
2.1.2. Sự phát triển nội dung kiến thức của chương “Cảm ứng điện từ” trong chương trình Vật lí phổ thông
2.1.3. Sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 THPT
2.1.4. Sơ đồ mạch kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 THPT
2.2. Điều tra thực trạng dạy học chương “Cảm ứng điện từ” ở THPT
2.2.1. Nội dung và phương pháp điều tra
2.2.2. Kết quả điều tra
2.2.3. Những khó khăn khi dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí THPT hiện nay
2.3. Xây dựng tiến trình dạy học các bài học của chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 THPT
2.3.1. Các bước xây dựng tiến trình dạy học có ứng dụng đa phương tiện các bài học của chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 THPT
2.3.2. Tiến trình dạy học bài “TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”
2.3.3. Tiến trình dạy học bài “SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG. ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY”
2.3.4. Tiến trình dạy học bài “TỰ CẢM”
2.4. Kết luận của chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.1.3. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm
3.2. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Đánh giá mức độ tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong quá trình thực nghiệm
3.3.2. Đánh giá kết quả học tập của học sinh
3.4. Kết luận của chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan