[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc (Just-in-Time Teaching) vào dạy học phần Nhiệt học Vật lí 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc (Just-in-Time Teaching) vào dạy học phần Nhiệt học Vật lí 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN MÔ HÌNH DẠY HỌC VỪA ĐÚNG LÚC VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ TRIỂN KHAI DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH NÀY
1.1. Giới thiệu mô hình dạy học vừa đúng lúc
1.1.1. Khái niệm mô hình dạy học vừa đúng lúc
1.1.2. Mục tiêu của JiTT
1.1.3. Lịch sử phát triển JiTT
1.2. Cơ sở lí luận của mô hình dạy học vừa đúng lúc
1.2.1. JiTT kết hợp các phương pháp học tập tích cực
1.2.2. JiTT cung cấp cơ hội cho học sinh để chủ động xây dựng kiến thức mới từ kiến thức đã có
1.2.3. JiTT cung cấp thông tin phản hồi nhanh chóng.
1.3. Một số nghiên cứu về JiTT
1.4. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng khắc phục khi sử dụng JiTT tại Việt Nam
1.4.1. Thuận lợi
1.4.2. Khó khăn và phương hướng khắc phục
1.5. Tiến trình dạy học theo JiTT
1.5.1. Bước 1: Xem xét những vấn đề trước khi thực hiện JiTT
1.5.2. Bước 2: Phát triển hệ thống câu hỏi JiTT
1.5.3. Bước 3: Nghiên cứu thông tin phản hồi của HS
1.5.4. Bước 4: Sử dụng phản hồi JiTT để phát triển hoạt động trong lớp học
1.6. Tổ chức và quản lí lớp học theo JiTT
1.6.1. Tổ chức khoá học theo JiTT
1.6.2. Quản lí lớp học JiTT
1.7. Sử dụng các nghiên cứu khoa học dạy học khác trong JiTT
1.7.1. Phát hiện các quan niệm sai lầm của HS về các khái niệm và chủ đề quan trọng trong lớp học
1.7.2. Phát triển các quá trình tư duy bậc cao
1.7.3. Phát triển sự truyền kiến thức từ một môi trường học tập sang một môi trường khác
1.7.4. Thúc đẩy tự điều chỉnh, học tập phản xạ
1.7.5. Dùng các câu hỏi khái niệm
1.8. Các thành phần của tài liệu dạy học theo JiTT trên website
1.8.1. Bài tập chuẩn bị
1.8.2. Bài tập mô phỏng
1.8.3. Tài liệu hỗ trợ học tập
1.8.4. Bài tập ở nhà trực tuyến
1.8.5. Thông tin và liên lạc
1.9. Lớp học trực tuyến trên website thuvienvatly.com – Phương tiện dạy học trực tuyến
1.10. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỒ SƠ DẠY HỌC PHẦN NHIỆT HỌC THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC VỪA ĐÚNG LÚC
2.1. Phân tích cấu trúc nội dung dạy học phần Nhiệt học – Vật lí 10 ban cơ bản
2.1.1. Đặc điểm của phần Nhiệt học
2.1.2. Cấu trúc nội dung dạy học Phần Nhiệt học
2.1.3. Chuẩn kiến thức, kĩ năng và những mục tiêu bổ sung của JiTT
2.2. Thực tiễn dạy học phần Nhiệt học học trong chương trình Vật lí 10 ban cơ bản hiện nay
2.2.1. Nội dung khảo sát
2.2.2. Phương pháp khảo sát
2.2.3. Kết quả khảo sát
2.3 Kế hoạch dạy học theo JiTT
2.4. Hồ sơ dạy học theo JiTT
2.4.1. Hồ sơ dạy học ngoài lớp
2.4.2. Hồ sơ dạy học trên lớp
2. 5. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.2. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Chuẩn bị
3.2.2. Tổ chức dạy học
3.2.3. Kiểm tra đánh giá
3.3. Đánh giá định tính quá trình thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Phân tích kết quả bút vấn học sinh về hiệu quả của cách học
3.3.2. Phân tích kết quả trả lời câu hỏi khởi động, câu đố và mức độ hoạt động của học sinh
3.3.3. Phân tích diễn biến một số tiết học thực nghiệm
3.3.4 Nhận xét chung
3.4. Đánh giá định lượng kết quả thực nghiệm
3.4.2. Phân bố tần số
3.4.3 Mô tả thống kê qua các tham số thống kê
3.4.4 Kiểm định giả thuyết thống kê
3.5. Phân tích nguyên nhân không thể triển khai JiTT hiệu quả
3.6. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan