[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Hóa học lớp 9 trường trung học cơ sở

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Hóa học lớp 9 trường trung học cơ sở
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT Ở MÔN HÓA HỌC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Lý luận về phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.2.1. Khái niệm phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.2.2. Đặc điểm của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.2.3. Nguyên tắc của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.2.4. Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB
1.2.5. Ý nghĩa của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.2.6. Tiêu chí đánh giá kết quả dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3. Đặc điểm của môn Hóa học và việc sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Hóa học
1.4. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trung học cơ sở
1.5. Thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học trong dạy học môn Hóa học hiện nay của giáo viên THCS
1.5.1. Các phương pháp dạy học thường được giáo viên sử dụng trong dạy học môn Hóa học ở trường THCS
1.5.2. Các hình thức tổ chức dạy học mà giáo viên thường sử dụng khi dạy môn Hóa học ở trường THCS
1.5.3. Chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường THCS
1.5.4. Đánh giá chung về thực trạng
Chương 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT" TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
2.1. Phân tích chương trình Hóa học 9
2.1.1. Mục tiêu
2.1.2. Cấu trúc chương trình hóa học 9
2.1.3. Nội dung chương trình hóa học 9
2.2. Những nguyên tắc lựa chọn chủ đề dạy học Hóa học 9 theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.3. Quy trình và tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.3.1. Quy trình chung
2.3.2. Tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.4. Giới thiệu một số nội dung dạy học được thiết kế theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong chương trình Hóa học lớp 9 THCS
2.5. Điều kiện để thực hiện việc dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” có hiệu quả
2.5.1. Về phía giáo viên dạy học môn Hóa học THCS
2.5.2. Về phía học sinh
2.5.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Giới thiệu khái quát về chương trình thực nghiệm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
3.1.2. Nguyên tắc thực nghiệm
3.1.3. Nội dung thực nghiệm
3.1.4. Phương pháp thực nghiệm
3.1.5. Tổ chức thực nghiệm
3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.2.1. Kết quả lĩnh hội tri thức của học sinh
3.2.3. Phát triển năng lực quan sát và tư duy tưởng tượng
3.2.4. Rèn luyện kỹ năng thực hành
3.2.5. Phát triển ngôn ngữ khoa học, kèm theo sự phát triển khả năng lập luận
3.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan