[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức của chương “Chất khí” Vật lý 10 THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức của chương “Chất khí” Vật lý 10 THPT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT
1.1. Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
1.1.1. Khái niệm về phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
1.1.2. Tiến trình giải quyết vấn đề trong khoa học
1.1.3. Đặc điểm của quá trình nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học
1.1.4. Tổ chức tình huống có vấn đề
1.1.5. Cấu trúc của phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
1.1.6. Các mức độ của phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
1.1.7. Ưu, nhược điểm của phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
1.2. Khả năng vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý ở trường THPT
1.2.1. Xu hướng đổi mới trong giáo dục và dạy học ở Việt Nam hiện nay
1.2.2. Đặc trưng của dạy học môn Vật lý ở trường THPT và khả năng vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý ở trường THPT
1.3. Một số đề tài nghiên cứu về vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý ở trường THPT
1.4. Điều tra sơ bộ về thực trạng vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý ở một số trường THPT và đề xuất phương hướng khắc phục những hạn chế
1.4.1. Nội dung và phương pháp điều tra
1.4.2. Kết quả điều tra
1.4.3. Những ý kiến đề xuất phương hướng khắc phục những hạn chế của việc vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý ở THPT
1.5. Kết luận của chương 1
Chương 2. XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” - VẬT LÝ 10 THPT THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1. Mục tiêu dạy học của chương “Chất khí” - Vật lý 10 THPT
2.2. Cấu trúc nội dung của chương “Chất khí” - Vật lý 10 THPT
2.3. Đặc điểm của quá trình dạy học chương “Chất khí” ở trường THPT
2.4. Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức của chương “Chất khí” – Vật lý 10 THPT theo phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
2.4.1. Những biện pháp chuẩn bị cho việc dạy học một số kiến thức của chương “Chất khí” - Vật lý 10 THPT theo phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
2.4.2. Tiến trình dạy học kiến thức “Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt” theo phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
2.4.3. Tiến trình dạy học kiến thức “Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ” theo phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề.
2.4.4. Tiến trình dạy học kiến thức “Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Quá trình đẳng áp” theo phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
2.5. Kết luận của chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nhiệm vụ và nội dung của thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Nội dung của thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.3. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Căn cứ đánh giá
3.3.2. Cách đánh giá
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.4.1. Diễn biến của quá trình thực nghiệm sư phạm
3.4.2. Xử lý định lượng kết quả học tập của học sinh
3.4.3. Đánh giá chung sau quá trình thực nghiệm sư phạm
3.5. Kết luận của chương 3
KẾT LUẬN CỦA LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan