[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề chương “Khúc xạ ánh sáng” Vật lí 11

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề chương “Khúc xạ ánh sáng” Vật lí 11
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.1. Một số vấn đề về phương pháp dạy và học tích cực
1.1.1. Phương pháp dạy và học tích cực
1.1.2. Những dấu hiệu đặc trưng của dạy và học tích cực
1.1.3. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực
1.1.4. Điều kiện đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực
1.1.5. Sự khác nhau giữa dạy học thụ động và dạy học tích cực
1.2. Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực và tự lực của học sinh
1.2.1. Tính tích cực của học sinh trong học tập
1.2.2. Phát triển tư duy của học sinh
1.2.3. Tính tự lực của học sinh trong học tập
1.3. Tổ chức dạy học theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề
1.3.1. Khái niệm dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
1.3.3. Tiến trình xây dựng kiến thức theo con đường lí thuyết của kiểu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
1.3.4. Tiến trình xây dựng kiến thức theo con đường thực nghiệm của kiểu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
1.3.5. Các dạng hành động và thao tác thành tố cần rèn luyện cho học sinh trong tiến trình xây dựng kiến thức theo kiểu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
1.3.6. Các kiểu định hướng hành động nhận thức của học sinh
1.3.7. Các yêu cầu cơ bản với câu hỏi định hướng hành động nhận thức của học sinh
1.3.8. Cách thiết kế bài học
1.4. Thiết kế phương án dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể
1.4.1. Lập sơ đồ cấu trúc nội dung và tiến trình xây dựng từng đơn vị kiến thức
1.4.2. Diễn đạt mục tiêu dạy học kiến thức cụ thể
1.4.3. Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể
1.5. Tình hình dạy và học chương “Khúc xạ ánh sáng”
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Phương pháp điều tra
1.5.3. Kết quả điều tra
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” VẬT LÝ 11 THEO HƯỚNG PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1. Tìm hiểu chương “khúc xạ ánh sáng” vật lí 11
2.1.1. Cấu trúc nội dung chương “Khúc xạ ánh sáng”
2.1.2. Mục tiêu của chương “Khúc xạ ánh sáng”
2.2. Thiết kế tiến trình dạy học chương “Khúc xạ ánh sáng”
2.2.1. Bài 1: Khúc xạ ánh sáng
2.2.2. Bài 2: Phản xạ toàn phần
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.1.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.1.4. Thời điểm thực nghiệm sư phạm
3.1.5. Những chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm
3.2. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.2.2. Phân tích diễn biến thực nghiệm sư phạm
3.2.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan