[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp dạy học theo góc phần hóa học vô cơ lớp 11 theo quan điểm dạy học phân hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp dạy học theo góc phần hóa học vô cơ lớp 11 theo quan điểm dạy học phân hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PPDH Ở THPT THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA – DẠY HỌC THEO GÓC
1.1. Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và PPDH hiện nay
1.1.1. Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng năng lực
1.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực
1.2. Khái niệm về năng lực và một số năng lực cần phát triển cho HS THPT
1.2.1. Khái niệm về năng lực và phát triển năng lực học sinh THPT
1.2.2. Các đặc điểm của năng lực
1.2.3. Một số năng lực cần phát triển cho HS trường THPT Việt Nam
1.2.4. Năng lực hợp tác là gì?
1.3. Quan điểm “dạy học phân hóa”
1.3.1. Thuyết “đa trí tuệ
1.3.2. Cơ sở lý luận và dạy học phân hóa
1.3.3. Tại sao nên đưa dạy học phân hóa vào THPT
1.3.4. Các yếu tố nào có thể sử dụng trong lớp học phân hóa
1.3.5. Đặc điểm của lớp học phân hóa
1.3.6. Các con đường thực hiện phân hóa dạy học
1.4. Một số PPDH và kĩ thuật dạy học tích cực
1.4.1. Phương pháp dạy và học tích cực
1.4.2. Dạy học hợp tác theo nhóm
1.4.3. Một số kỹ thuật dạy học tích cực
1.5. Phương pháp dạy học theo góc
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Bản chất của dạy học theo góc
1.5.3. Quy trình thực hiện
1.5.4. Ví dụ minh họa
1.5.5. Ưu và nhược điểm của dạy học theo góc
1.5.6. Điều kiện để thực hiện có hiệu quả
1.6. Thực trạng việc đổi mới PPDH tích cực và PPDH theo góc trong dạy học Hóa học một số trường THPT ở Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh
1.6.1. Mục đích điều tra
1.6.2. Đối tượng, địa bàn điều tra
1.6.3. Nội dung và kết quả điều tra
Chương 2. ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO GÓC TRONG MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 (NÂNG CAO)
2.1. Phân tích mục tiêu và cấu trúc hóa học vô cơ – lớp 11 (CT nâng cao)
2.1.1. Mục tiêu của các chương
2.1.2. Cấu trúc nội dung hóa học vô cơ lớp 11 – CT nâng cao
2.1.3. Một số đặc điểm cần lưu ý khi dạy học hóa học vô cơ lớp 11 nâng cao
2.2. Một số yêu cầu áp dụng dạy học theo góc
2.2.1. Yêu cầu nội dung
2.2.2. Yêu cầu tổ chức dạy học theo góc
2.3. Thiết kế một số giáo án hóa học vô cơ 11 nâng cao theo PPDH góc
2.3.1. Phân tích đặc điểm hoạt động tại các góc trong “Dạy học theo góc kết hợp với kĩ thuật khăn trải bàn”
2.3.2. Thiết kế giáo án chương 1: Sự điện li
2.3.3. Thiết kế giáo án chương 2: Nhóm nitơ
2.3.4. Thiết kế giáo án chương 3: Nhóm cacbon
2.4. Tổ chức dạy học theo góc
2.4.1. Tìm hiểu đối tượng học sinh
2.4.2. Cân bằng mục tiêu học tập, tìm tài liệu học tập và tìm hiểu nhu cầu học sinh
2.4.3. Xây dựng kế hoạch bài học với hoạt động đa dạng và sự hướng dẫn công bằng
2.4.4. Sử dụng các nhóm học tập linh hoạt và hợp tác
2.4.5. Tiến hành đánh giá thường xuyên
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.2. Nội dung và kế hoạch tiến hành thực nghiệm
3.2.1. Chọn đối tượng và địa bàn thực nghiệm
3.2.2. Tiến hành thực nghiệm
3.2.3. Kết quả của các bài dạy thực nghiệm sư phạm
3.2.4. Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Phân tích kết quả thông qua phiếu tự đánh giá của HS và bảng kiểm quan sát
3.3.2 Phân tích định lượng kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3.3. Nhận xét
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan